Aż 57 nowych przypadków koronawirusa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskich

Takie dane w nie­dzie­lę przed połu­dniem przed­sta­wił woje­wo­da opol­ski. W sumie w naszym powie­cie cho­ru­je aktu­al­nie pra­wie 300 osób.

Do nie­daw­na służ­by woje­wo­dy infor­mo­wa­ły w szcze­gó­łach o wie­ku, płci i sta­nie zdro­wie każ­de­go z pacjen­tów. Teraz zanie­cha­no jed­nak takich prak­tyk, ponie­waż cho­rych jest tak dużo, że trud­no rapor­to­wać każ­dy z przy­pad­ków z osob­na.

Jak podał woje­wo­da opol­ski w nie­dzie­lę przed połu­dniem w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim odno­to­wa­no w cią­gu doby 57 nowych przy­pad­ków zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem. W sumie w naszym powie­cie cho­ru­je aktu­al­nie pra­wie 300 osób.Od począt­ku epi­de­mia wiru­sa wykry­to u pra­wie 600 miesz­kań­ców powia­tu.

W szpi­ta­lach prze­by­wa aktu­al­nie 14 z nich. Od począt­ku pan­de­mii zmar­ło 17 kędzie­rzy­nian, więk­szość mia­ła cho­ro­by współ­ist­nie­ją­ce.

W kwa­ran­tan­nie prze­by­wa­ją obec­nie 924 oso­by z nasze­go powia­tu. Poli­cja przy­po­mi­na o spe­cjal­nej apli­ka­cji “Kwa­ran­tan­na domo­wa”. Powsta­ła, aby sku­tecz­nie i spraw­nie kon­tro­lo­wać miej­sca poby­tu osób prze­by­wa­ją­cych na kwa­ran­tan­nie, a jed­no­cze­śnie wspie­rać je w tych trud­nych chwi­lach. Jest ona dostęp­na do pobra­nia na tele­fo­ny w skle­pach Google Play oraz App Sto­re.

Jej sys­tem połą­czo­ny jest z bazą nume­rów tele­fo­nów osób, któ­re zosta­ły zobo­wią­za­ne do przej­ścia kwa­ran­tan­ny i nie ma moż­li­wo­ści, by korzy­sta­ły z niej inne oso­by. Wszyst­kie oso­by obję­te kwa­ran­tan­ną dosta­ją SMSa zachę­ca­ją­ce­go do ścią­gnię­cia i zain­sta­lo­wa­nia apli­ka­cji. WAŻNE jest to, aby akty­wo­wać apli­ka­cję w miej­scu odby­wa­nia kwa­ran­tan­ny, po ode­bra­niu SMSa. Otrzy­ma­nie wia­do­mo­ści to znak, że dane oso­by obję­tej kwa­ran­tan­ną poja­wi­ły się w bazie i zosta­ły pra­wi­dło­wo zare­je­stro­wa­ne.

W razie jakich­kol­wiek pro­ble­mów tech­nicz­nych oso­by korzy­sta­ją­ce z apli­ka­cji mogą zadzwo­nić na przy­go­to­wa­ną dla nich spe­cjal­ną info­li­nię – 22 165 57 44.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting