Koronawirus w Grupie Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Najbliższy mecz przełożony

Infor­ma­cję o kło­po­tach zdro­wot­nych podał sam klub. Nie ujaw­nia jed­nak nazwisk osób bądź oso­by, któ­rych doty­czy zaka­że­nie.

Nie­ofi­cjal­nie infor­ma­cje o pro­ble­mach z koro­na­wi­ru­sem w klu­bie poja­wia­ły się już wcze­śniej. Gru­pa Azo­ty Zaksa Kędzie­rzyn-Koź­le pode­szła do sytu­acji bar­dzo odpo­wie­dzial­nie i posta­no­wi­ła ze szcze­gó­ła­mi wyja­śnić kibi­com kie­dy poja­wi­ły się pierw­sze podej­rze­nia i w jakiej sytu­acji obec­nie znaj­du­je się dru­ży­na, jej sztab szko­le­nio­wy oraz admi­ni­stra­cja.

Na swo­jej stro­nie inter­ne­to­we Zaksa poin­for­mo­wa­ła, że w czwar­tek 8 paź­dzier­ni­ka gru­pa człon­ków dru­ży­ny mia­ła prze­pro­wa­dzo­ne testy na obec­ność wiru­sa SARS-CO-V-2, wów­czas wszy­scy prze­ba­da­ni otrzy­ma­li wynik nega­tyw­ny. “W związ­ku z zasy­gna­li­zo­wa­niem przez jed­ne­go z przed­sta­wi­cie­li naszej dru­ży­ny gor­sze­go samo­po­czu­cia i pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­ry oso­ba ta 14 paź­dzier­ni­ka zosta­ła ponow­nie pod­da­na bada­niu, nie­ste­ty test miał rezul­tat pozy­tyw­ny” — czy­ta­my w ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie Gru­py Azo­ty Zaksa Kędzie­rzyn-Koź­le.

Dalej klub infor­mu­je, że testy zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne rów­nież przez pra­cow­ni­ków biu­ra. Wszy­scy prze­ba­da­ni otrzy­ma­li wynik nega­tyw­ny. Klub na tę chwi­lę pod­jął decy­zję o nie­ujaw­nia­niu danych oso­bo­wych człon­ka dru­ży­ny z pozy­tyw­nym wyni­kiem testu.

Przed­sta­wi­ciel ZAKSY, któ­ry otrzy­mał pozy­tyw­ny wynik testu, pozo­sta­je w samo­izo­la­cji, cze­ka­jąc na kon­takt z sane­pi­dem. Jed­no­cze­śnie tre­nin­gi zespo­łu zosta­ły zawie­szo­ne, a cała dru­ży­na oraz pra­cow­ni­cy Klu­bu, zgod­nie z zale­ce­nia­mi, pod­da­li się samo­izo­la­cji, z zacho­wa­niem zasad rygo­ru bez­pie­czeń­stwa. Wszy­scy człon­ko­wie dru­ży­ny zosta­ną ponow­nie pod­da­ni bada­niu na obec­ność wiru­sa SARS-CoV-2. Klub, w ocze­ki­wa­niu na dal­sze wytycz­ne, pozo­sta­je w sta­łym kon­tak­cie ze służ­ba­mi sani­tar­ny­mi oraz Pol­ską Ligą Siat­ków­ki o kolej­nych kro­kach będzie­my infor­mo­wać na bie­żą­co” — poda­no dalej w komu­ni­ka­cie.

Na wnio­sek Klu­bu Pol­ska Liga Siat­ków­ki odwo­ła­ła zapla­no­wa­ne na sobo­tę, 17 paź­dzier­ni­ka spo­tka­nie 8. kolej­ki Plu­sLi­gi ze Ślep­skiem Malow Suwał­ki. O nowym ter­mi­nie roz­gry­wa­nia meczu, decy­zjach doty­czą­cych kolej­nych spo­tkań z udzia­łem Gru­py Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le oraz powro­cie do tre­nin­gów i gry będzie­my infor­mo­wać na bie­żą­co.

Klub ZAKSA S.A zwra­ca się z proś­bą do wszyst­kich, któ­rzy mie­li w ostat­nim cza­sie kon­takt z jakim­kol­wiek zawodnikiem/ człon­kiem szta­bu szko­le­nio­we­go Gru­py Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le o szcze­gól­ne obser­wo­wa­nie swo­je­go sta­nu zdro­wia.

fot. zaksa.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting