Powiat kędzierzyńsko-kozielski pierwszy na Opolszczyźnie i piąty w kraju. Są wyniki prestiżowego rankingu Związku Powiatów Polskich

Pod­czas zgro­ma­dze­nia ogól­ne­go Związ­ku Powia­tów Pol­skich z udzia­łem samo­rzą­dow­ców z całe­go kra­ju, pod­su­mo­wa­no uro­czy­ście ran­king Związ­ku Powia­tów Pol­skich, któ­re­go kapi­tu­ła co roku oce­nia i wyła­nia naj­bar­dziej roz­wo­jo­we mia­sta i powia­ty w Pol­sce. Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski zna­lazł się w nim na pią­tym miej­scu w kra­ju i pierw­szym w woje­wódz­twie opol­skim, jako naj­bar­dziej roz­wo­jo­wy powiat na Opolsz­czyź­nie.

Nasza jed­nost­ka samo­rzą­do­wa uzy­ska­ła oce­nę za cały 2021 rok w zasa­dzie we wszyst­kich dzie­dzi­nach, za któ­re odpo­wie­dzial­ne jest sta­ro­stwo powia­to­we. Ran­king ZPP to jedy­ne w kra­ju rze­tel­nie opra­co­wy­wa­ne zesta­wie­nie, dla­te­go jest tak ocze­ki­wa­ne przez samo­rzą­dow­ców, któ­rzy dzię­ki nie­mu mają oka­zję spraw­dzić się na tle innych.

- To swe­go rodza­ju waż­na recen­zja tego, jak pra­cu­je urząd. Dla­te­go chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim pra­cow­ni­kom sta­ro­stwa powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Tak wyso­kie miej­sce moty­wu­je nas bar­dzo do pra­cy na przy­szłość, ale też do popra­wy obsza­rów, któ­re tego wyma­ga­ją. Ten ran­king poka­zu­je, w jakim miej­scu jeste­śmy w kra­ju, jeśli cho­dzi o inne samo­rzą­dy szcze­bla powia­to­we­go i cie­szy­my się, że w nie­ła­twym roku nasza pra­ca zosta­ła dobrze oce­nio­na przez zewnętrz­nych eks­per­tów – mówi Paweł Maseł­ko, sta­ro­sta powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, któ­ry ode­brał wyróż­nie­nie wraz z wice­sta­ro­stą Józe­fem Gisma­nem.

Ogól­no­pol­ski Ran­king Gmin i Powia­tów to bez­płat­ny i dobro­wol­ny kon­kurs pro­wa­dzo­ny przez Zwią­zek Powia­tów Pol­skich. Lau­re­aci typo­wa­ni są w 6 kate­go­riach: (1) powia­ty do 60 tys. miesz­kań­ców; (2) powia­ty od 60 do 120 tys. miesz­kań­ców; (3) powia­ty powy­żej 120 tys. miesz­kań­ców; (4) mia­sta na pra­wach powia­tu; (5) gmi­ny miej­skie i miej­sko-wiej­skie oraz (6) gmi­ny wiej­skie.

Oce­nia­jąc JST, eks­per­ci ZPP przy­zna­ją punk­ty w ramach wie­lu kry­te­riów uję­tych w dzie­się­ciu gru­pach tema­tycz­nych takich jak: dzia­ła­nia pro­in­we­sty­cyj­ne i pro­ro­zwo­jo­we; roz­wią­za­nia popra­wia­ją­ce jakość obsłu­gi miesz­kań­ca oraz funk­cjo­no­wa­nia jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go; roz­wój spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go; roz­wój spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go; umac­nia­nie sys­te­mów zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji; pro­mo­cja roz­wią­zań z zakre­su ochro­ny zdro­wia i pomo­cy spo­łecz­nej; wspie­ra­nie dzia­łań na rzecz gospo­dar­ki ryn­ko­wej; pro­mo­cja roz­wią­zań eko­ener­ge­tycz­nych i pro­eko­lo­gicz­nych; współ­pra­ca kra­jo­wa i mię­dzy­na­ro­do­wa; dzia­ła­nia infor­ma­cyj­ne oraz pro­mo­cyj­ne.

Kolej­ność na liście wyróż­nio­nych uza­leż­nio­na jest od wyni­ków osią­ga­nych przez samo­rząd oraz od reali­zo­wa­nych dzia­łań. Ran­king jest aktu­ali­zo­wa­ny na bie­żą­co przez eks­per­tów w try­bie onli­ne i trwa przez cały rok.

Lider ran­kin­gu na koniec roku otrzy­mu­je pre­sti­żo­wy tytuł: Dobry Pol­ski Samo­rząd. Patro­nat nad Ogól­no­pol­skim Ran­kin­gu Gmin i Powia­tów spra­wu­ją: Dzien­nik War­to Wie­dzieć, Prawo.pl, Wydaw­nic­two Wol­ters Klu­wer Pol­ska oraz Maga­zyn Gospo­dar­czy RYNEK INWESTYCJI.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting