Policja i rodzina szukają 23-letniej kobiety z Kędzierzyna-Koźla

Pau­li­na Fili­pak ostat­ni raz widzia­na była 19 grud­nia oko­ło godzi­ny 16.00.

Poli­cjan­ci z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu poszu­ku­ją zagi­nio­nej Pau­li­ny Fili­piak. Zagi­nio­na ostat­ni raz była widzia­na 19 grud­nia oko­ło godz. 16.00. Wyszła z domu i do chwi­li obec­nej do nie­go nie powró­ci­ła. Oso­by posia­da­ją­ce jakie­kol­wiek infor­ma­cje o miej­scu poby­tu zagi­nio­nej pro­szo­ne są o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z funk­cjo­na­riu­sza­mi z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W dniu zagi­nię­cia była ubra­na w dłu­ga kurt­kę kolo­ru brą­zo­we­go, spodnie dżin­so­we nie­bie­skie, czap­kę sza­rą z pom­po­nem, buty koza­ki kolo­ru brą­zo­we­go.

Ryso­pis : wzrost oko­ło 170 cm, śred­nia budo­wa cia­ła wło­sy ciem­ne dłu­gie fali­ste.

Oso­by posia­da­ją­ce jakie­kol­wiek infor­ma­cje o miej­scu poby­tu Pau­li­ny Fili­piak , pro­szo­ne są o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z Komen­dą Powia­to­wą Poli­cji w Kędzie­rzy­nie – tel.77 472 4666, 77 472 5645, bądź naj­bliż­szą jed­nost­ką Poli­cji na tere­nie całe­go kra­ju pod nume­rem 997 lub 112 z tele­fo­nów komór­ko­wych.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting