Jak będą czynne sklepy w święta w Kędzierzynie-Koźlu

Zaku­py naj­le­piej zro­bić do sobo­ty, ale nawet w pierw­szy dzień świąt powin­ni­śmy zna­leźć kil­ka otwar­tych pla­có­wek.

W okre­sie świą­tecz­nym naj­więk­sze szan­se na zro­bie­nie zaku­pów będzie­my mie­li w popu­lar­nych “Żab­kach”. Więk­szość z nich w wigi­lię będzie czyn­na do 16.00.

W pierw­szy dzień świąt trze­ba się będzie spo­ro nacho­dzić żeby zna­leźć czyn­ną “Żab­kę”, ale nie będzie to nie­moż­li­we. Z pew­no­ścią czyn­ny będzie jeden sklep na NDM-ie, zapew­ne rów­nież na osie­dlu Pia­stów. W dru­gi dzień świąt więk­szość małych skle­pów będzie już czyn­na.

Ina­czej spra­wa ma się z dys­kon­ta­mi i mar­ke­ta­mi. Dnia 24.12, skle­py Lidl będą czyn­ne do godzi­ny 14.00. Tak­że Bie­dron­ka i Car­re­fo­ur godzi­nę otwar­cia skle­pów w Wigi­lię 2017 usta­no­wi­ły na 14.00. Jeśli cho­dzi o ponie­dzia­łek 25.12 i wto­rek 26.12, tego typu skle­py będą zamknię­te w Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia 2017.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting