Pokonywali lęki i własne słabości przypominając pontyfikat papieża Polaka

Kil­ka­set osób wzię­ło udział w wiel­kim memo­ria­le pły­wac­kim ku czci Jana Paw­ła II, któ­ry odbył się na kry­tej pły­wal­ni w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Naj­młod­sza uczest­nicz­ka mia­ła 6 lat, a naj­star­szy pły­wak 78. To był wyjąt­ko­wy, dzie­sią­ty memo­riał, któ­ry wystar­to­wał o 7 rano, a zakoń­czył się sym­bo­licz­nie o 21.37 – w godzi­nę śmier­ci papie­ża Pola­ka. Wte­dy zatrzy­ma­no licz­nik, któ­ry wska­zał 26 557 base­nów.

- O godzi­nie 21 do wody weszli zawod­ni­cy nie­peł­no­spraw­ni, to do nich nale­ża­ły ostat­nie minu­ty memo­ria­łu, pły­nę­li w asy­ście ratow­ni­ków WOPR-u. Każ­dy po wszyst­kim otrzy­mał spe­cjal­ny cer­ty­fi­kat z licz­bą prze­pły­nię­tych base­nów – powie­dzia­ła Ewa Hałam­biec, orga­ni­za­tor­ka szta­fe­ty pły­wac­kiej.

- Postać Jana Paw­ła II moż­na upa­mięt­niać w róż­ny spo­sób, rów­nież taki, inte­gru­jąc się na base­nie i przy­po­mi­na­jąc papie­ża Pola­ka, któ­re­go nie ma już z nami od 17 lat. Chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać wszyst­kim uczest­ni­kom, opie­ku­nom, orga­ni­za­to­rom, jeste­ście wspa­nia­li i każ­dy z was jest tu dziś zwy­cięz­cą – mówi­li pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska, sta­ro­sta Paweł Maseł­ko oraz ks. Edward Boga­cze­wicz, pro­boszcz para­fii na os. Pia­stów w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­rzy obję­li memo­riał patro­na­tem wraz z bisku­pem opol­skim.

O godz. 21.37 sym­bo­licz­nie opusz­czo­no fla­gę Olim­piad Spe­cjal­nych, wte­dy też zabrzmiał hymn olim­piad, a ostat­ni zawod­ni­cy wyszli z wody. Minu­tą ciszy upa­mięt­nio­no Sta­ni­sła­wa Wol­kie­wi­cza, pre­kur­so­ra ratow­nic­twa na Opolsz­czyź­nie, któ­ry zmarł kil­ka tygo­dni temu. Finał uświet­nił muzycz­nie zespół Tia­ku.

Foto­re­la­cja i fil­my na Face­bo­oku powia­tu.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting