Koniec szpitala covidowego w Kędzierzynie-Koźlu

Szpi­tal powia­to­wy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu od piąt­ku 1 kwiet­nia w cało­ści nie­co­vi­do­wy. Tym samym rów­nież oddział dzie­cię­cy nor­mal­nie przyj­mu­je już małych pacjen­tów, do 31 mar­ca był oddzia­łem prze­zna­czo­nym tyl­ko dla dzie­ci z covid. Cały szpi­tal prze­sta­je być pla­ców­ką hybry­do­wą, jaką był w ostat­nich mie­sią­cach. Wra­ca­ją odwie­dzi­ny cho­rych w wyzna­czo­nych godzi­nach, rusza likwi­da­cja śluz oraz prze­bu­do­wa do sta­nu sprzed epi­de­mii.

- To szcze­gól­ny moment dla naszej służ­by zdro­wia po wie­lu mie­sią­cach pra­cy w warun­kach hybry­do­wych. Od 1 kwiet­nia zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza­my licz­bę przyj­mo­wa­nych pacjen­tów i ona będzie suk­ce­syw­nie rosnąć. Chciał­bym podzię­ko­wać całej zało­dze szpi­ta­la, per­so­ne­lo­wi, leka­rzom, pie­lę­gniar­kom, wszyst­kim, któ­rzy pod­czas pan­de­mii rato­wa­li cho­rych i nadal będą to robić, ale już w innych warun­kach. I oby tak już pozo­sta­ło. To były cięż­kie dwa lata, któ­re wszy­scy zapa­mię­ta­my, to były też mie­sią­ce trud­nych decy­zji, podej­mo­wa­nych pod pre­sją cza­su w bar­dzo szyb­ko zmie­nia­ją­cych się oko­licz­no­ściach – mówił sta­ro­sta Paweł Maseł­ko.

Wice­sta­ro­sta Józef Gisman powie­dział, że szpi­tal i wła­dze powia­tu robi­ły wszyst­ko, by pla­ców­ka mogła jak naj­dłu­żej pra­co­wać w sys­te­mie hybry­do­wym, przyj­mu­jąc oso­by nie­za­ka­żo­ne. — I to się uda­wa­ło osią­gnąć pod­czas nego­cja­cji warun­ków funk­cjo­no­wa­nia z woje­wo­dą – pod­su­mo­wał.

- W szpi­ta­lu wra­ca­ją odwie­dzi­ny cho­rych, któ­re będą moż­li­we we wtor­ki i czwart­ki w godz. 15 – 17 oraz w nie­dzie­lę od 12 do 15. Pacjen­ta będą mogły odwie­dzić jed­no­ra­zo­wo mak­sy­mal­nie dwie oso­by, w tym dzie­ci. Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem rzą­do­wym, na tere­nie szpi­ta­la poru­sza­my się w masecz­kach — mówił dyrek­tor Jaro­sław Koń­czy­ło.

Jako ostat­ni 1 kwiet­nia do nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia powra­ca oddział dzie­cię­cy, któ­ry przyj­mo­wał małych pacjen­tów z całe­go woje­wódz­twa. – To była ogrom­na pra­ca całe­go zespo­łu, ale wiem, że dzia­ło się to kosz­tem dzie­ci z nasze­go powia­tu, dla­te­go od 1 kwiet­nia wra­ca­my dla nich na peł­nych obro­tach, cie­szę się z tego – zazna­czy­ła dr Danu­ta Gmy­rek, kie­row­nik koziel­skiej pedia­trii.

Na róż­nych eta­pach dzia­łal­no­ści covi­do­wej szpi­tal od mar­ca 2020 roku przy­jął oko­ło 2500 cho­rych, z cze­go 230 to dzie­ci.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting