Mamy wielki potencjał w zakresie innowacyjności

Roz­mo­wa z dr. Bog­da­nem Tomasz­kiem, wice­pre­ze­sem zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

W kędzie­rzyń­skiej spół­ce peł­ni Pan nad­zór nad obsza­rem badań i roz­wo­ju. Jaki udział w kształ­to­wa­niu jego osią­gnięć ma Pana zda­niem czyn­nik ludz­ki?

Na dzień dzi­siej­szy w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. pra­cu­je bli­sko 1600 osób. Z teo­rii sta­ty­sty­ki wyni­ka, że 10% zało­gi to ludzie kre­atyw­ni, któ­rzy poza wyko­ny­wa­niem swo­ich obo­wiąz­ków są zmo­ty­wo­wa­ni, aby robić coś wię­cej, dążą do udo­sko­na­leń. Ponad­to 2% pra­cow­ni­ków jest przed­się­bior­czych i wie, w jaki spo­sób dobre pomy­sły prze­kuć w biz­nes, z któ­re­go fir­ma będzie mia­ła korzy­ści. W zakła­dzie mamy więc ok. 160 osób z inno­wa­cyj­nym podej­ściem, a naszym zada­niem jest odna­leźć je i zachę­cić, by ujaw­ni­ły swój poten­cjał oraz stwo­rzyć warun­ki do roz­wo­ju. Dla­te­go tak waż­ne jest odpo­wied­nie zarzą­dza­nie seg­men­tem inno­wa­cyj­no­ści. Nie każ­dy pomysł musi się koń­czyć paten­tem, liczą się rów­nież drob­ne uspraw­nie­nia. Oso­by z inno­wa­cyj­nym podej­ściem powin­ny być odpo­wied­nio doce­nio­ne.
Obec­nie core busi­ness spół­ki opie­ra się głów­nie na dwóch seg­men­tach – nawo­zach i OXO. Nale­ży jed­nak mieć świa­do­mość, że bran­ża che­micz­na nie­ustan­nie się zmie­nia, w związ­ku z czym my rów­nież powin­ni­śmy wyprze­dzać dzia­ła­nia naszych bran­żo­wych kon­ku­ren­tów i poszu­ki­wać dal­szej dywer­sy­fi­ka­cji biz­ne­su. Do tego wła­śnie potrzeb­ni są ludzie, któ­rzy potra­fią nadać pra­cy odpo­wied­nie tem­po. Pod­kre­ślam, że moż­na ich zna­leźć nie tyl­ko w obsza­rze B+R, ale i w obrę­bie pro­duk­cji, admi­ni­stra­cji czy ener­ge­ty­ki.

Wspo­mniał Pan o poszu­ki­wa­niu kolej­ne­go seg­men­tu dzia­łal­no­ści dla spół­ki. Czy nie lepiej roz­wi­jać dzia­łal­ność w opar­ciu o ist­nie­ją­ce seg­men­ty pro­duk­to­we?

Wła­śnie o to cho­dzi — nie trak­tu­je­my tego zagad­nie­nia dosłow­nie i nie mamy na hory­zon­cie sta­wia­nia kolej­nej wiel­ko­to­na­żo­wej wytwór­ni. Ta dodat­ko­wa dzia­łal­ność to wszel­kie pomy­sły, któ­re moż­na sko­mer­cja­li­zo­wać do takiej posta­ci, by efek­tem była pro­duk­cja mało­to­na­żo­wa, ale wyso­ko­mar­żo­wa.

Jak oce­nia Pan stan wyna­laz­czo­ści w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A.? Ile paten­tów rocz­nie zysku­je spół­ka i jak ten poziom kształ­to­wał się w 2021 roku?
W ubie­głym roku udzie­lo­no nam sze­ściu paten­tów i doko­na­li­śmy czte­rech zgło­szeń paten­to­wych. Poziom wyna­laz­czo­ści w naszej fir­mie jest bar­dzo obie­cu­ją­cy, a od kil­ku lat poświę­ca­my temu obsza­ro­wi szcze­gól­ną uwa­gę. Tyl­ko w 2021 roku wdro­ży­li­śmy na tere­nie zakła­du trzy inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, wypra­co­wa­ne wcze­śniej w obsza­rze B+R. Nie­któ­re z nich są na tyle ory­gi­nal­ne, że war­to je chro­nić nie tyl­ko w Pol­sce, lecz rów­nież w Euro­pie i na świe­cie.
Nasza kadra nauko­wa w chwi­li obec­nej skła­da się w więk­szo­ści z magi­strów i inży­nie­rów, nato­miast w woje­wódz­twie opol­skim w sumie mamy ok. tysią­ca naukow­ców, w tym osób z dok­to­ra­ta­mi i habi­li­ta­cja­mi. Mimo tego każ­de­go roku mamy zna­czą­cy udział w pro­jek­tach wyna­laz­czych zgła­sza­nych do Urzę­du Paten­to­we­go RP z woje­wódz­twa opol­skie­go. To poka­zu­je, jak wiel­ki poten­cjał w zakre­sie wyna­laz­czo­ści ist­nie­je w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A.

Bada­nia i roz­wój pochła­nia­ją spo­re środ­ki finan­so­we. Czy ta inwe­sty­cja może się opła­cać?
Tak się skła­da, że pro­wa­dze­nie lub zakup prac nauko­wo-badaw­czych może­my w czę­ści wpi­sać w kosz­ty. Nato­miast w ramach pła­co­ne­go podat­ku docho­do­we­go CIT jest moż­li­wość uzy­ska­nia zniż­ki z 19 do 5% pod warun­kiem, że wyro­by są pro­du­ko­wa­ne w opar­ciu o know-how. Uza­leż­nio­ne jest to od wyka­za­nia udzia­łu paten­tu lub licen­cji w reali­zo­wa­nej pro­duk­cji. Roz­wią­za­nie to funk­cjo­nu­je pod nazwą Inno­va­tion Box. Sza­cu­je­my, że z tego tytu­łu uzy­ska­my odpis podat­ku za rok 2021 na pozio­mie kil­ku milio­nów zł. Inno­va­tion Box daje więc w nie­któ­rych przy­pad­kach szan­sę, by w cało­ści sfi­nan­so­wać pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści B+R. Dzię­ki świad­czo­nym usłu­gom jeste­śmy jed­ną z nie­licz­nych firm, w któ­rych obszar inno­wa­cji nawet bez powyż­szych ulg zara­bia na sie­bie.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. jest w czo­łów­ce pol­skich przed­się­biorstw che­micz­nych, jeśli cho­dzi o pro­jek­ty z dofi­nan­so­wa­niem zewnętrz­nym – spół­ka nale­ży do czo­ło­wych wnio­sko­daw­ców i bene­fi­cjen­tów. Czy poja­wia­ją­ce się na hory­zon­cie pro­gra­my mogą być impul­sem do roz­wo­ju?
Rze­czy­wi­ście nasz udział w tego typu pro­gra­mach jest zna­czą­cy. Obec­nie reali­zu­je­my osiem pro­jek­tów z dofi­nan­so­wa­niem zewnętrz­nym, a jeden zakoń­czy­li­śmy w 2021 r. Jego efek­tem było powsta­nie insta­la­cji pilo­ta­żo­wej do pro­wa­dze­nia pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych w kie­run­ku otrzy­my­wa­nia estrów i polie­strów nie­fta­la­no­wych. Jest to ide­al­ny przy­kład wyko­rzy­sta­nia dofi­nan­so­wa­nia zewnętrz­ne­go do wdra­ża­nia inno­wa­cji w zakre­sie popra­wy nasze­go core-busi­nessu. Na uwa­gę zasłu­gu­je efek­tyw­ność pra­cy kadry w przy­go­to­wa­niu pro­jek­tów, ponie­waż dofi­nan­so­wa­nie otrzy­mu­je więk­szość wnio­sków skła­da­nych przez Gru­pę Azo­ty ZAK S.A.
Pomy­sły na pro­jek­ty i ich dofi­nan­so­wa­nie czer­pie­my z róż­nych źró­deł, w tym z obo­wią­zu­ją­cych Kra­jo­wych Inte­li­gent­nych Spe­cja­li­za­cji, w ramach któ­rych wyzna­czo­no kie­run­ki roz­wo­ju dla poszcze­gól­nych branż, czy Regio­nal­nej Stra­te­gii Inno­wa­cji Woje­wódz­twa Opol­skie­go oraz uru­cha­mia­nych pro­gra­mów w obec­nej per­spek­ty­wie finan­so­wej UE. Według tych wytycz­nych w obrę­bie zain­te­re­so­wań przed­się­biorstw z woj. opol­skie­go powin­ny zna­leźć się m.in. zrów­no­wa­żo­ne tech­no­lo­gie che­micz­ne, tech­no­lo­gie rol­no-spo­żyw­cze oraz popra­wa efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, któ­re mają ści­sły zwią­zek z dzia­łal­no­ścią naszej spół­ki i obo­wią­zu­ją­cą stra­te­gią roz­wo­ju Gru­py Azo­ty.
W ramach finan­so­wa­nia pro­jek­tów roz­wo­jo­wych, np. z Kra­jo­we­go Pla­nu Odbu­do­wy, Hory­zon­tu Euro­pa, Pol­skie­go Ładu czy Fun­du­szy Euro­pej­skich dla WO (daw­ne RPO) im bar­dziej nasze pomy­sły wpi­su­ją się w zało­że­nia Kra­jo­wych Inte­li­gent­nych Spe­cja­li­za­cji, tym więk­sze są szan­se na uzy­ska­nie zewnętrz­ne­go dofi­nan­so­wa­nia.
Rów­nież stra­te­gia całej Gru­py Azo­ty na lata 2021 – 2030 będzie mobi­li­zu­ją­ca dla naszej dzia­łal­no­ści B+R, ponie­waż okre­ślo­no w niej pre­cy­zyj­nie pro­cent przy­cho­dów, jaki ma być rocz­nie prze­zna­cza­ny na ten seg­ment działalności.Te trzy ele­men­ty, o któ­rych wspo­mnia­łem – Kra­jo­we Inte­li­gent­ne Spe­cja­li­za­cje, róż­no­rod­ne pro­gra­my dofi­nan­so­wań oraz stra­te­gia Gru­py Azo­ty – sta­no­wią sil­ny fun­da­ment dla roz­wo­ju.

Czy w obsza­rze B+R Gru­py Azo­ty ZAK S.A. powsta­ną w naj­bliż­szym cza­sie nowe miej­sca pra­cy?
Obec­nie pro­wa­dzi­my rekru­ta­cję do tego obsza­ru, m.in. z uwa­gi na pla­no­wa­ne uru­cho­mie­nie Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we­go. Poszu­ku­je­my osób z ini­cja­ty­wą i zacię­ciem nauko­wym, by odna­la­zły się w gru­pie dzie­się­ciu pro­cent inno­wa­cyj­nych pra­cow­ni­ków, a może w zespo­le tych 2%, któ­re efek­ty dzia­łal­no­ści badaw­czej będą potra­fi­ły spie­nię­żyć.

Kędzie­rzyń­ska spół­ka moc­no anga­żu­je się w mini­ste­rial­ny pro­gram dok­to­ra­tów wdro­że­nio­wych. Jaki jest stan reali­za­cji tego pro­gra­mu i jak oce­nia Pan jego ideę?
Obec­nie nasi pra­cow­ni­cy reali­zu­ją 20 dok­to­ra­tów wdro­że­nio­wych, w tym 14 z dzie­dzi­ny che­mii. Sie­dem jest powią­za­nych z obsza­rem nawo­zów, sie­dem – z pro­duk­cją OXO.
23 mar­ca pra­cow­ni­ca naszej spół­ki – pani Urszu­la Dorosz — jako pierw­sza w Gru­pie Azo­ty ukoń­czy­ła reali­za­cję dok­to­ra­tu wdro­że­nio­we­go i uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra. Moż­na więc powie­dzieć, że prze­cie­ra­my szla­ki kolej­nym oso­bom, któ­re są nasta­wio­ne na roz­wój zawo­do­wy i nauko­wy.
Jeste­śmy otwar­ci na moż­li­wo­ści, jakie nie­sie ze sobą pro­gram i wciąż zachę­ca­my nowe oso­by do zgła­sza­nia się do nie­go. Jeśli w obrę­bie spół­ki mamy aż 14 dok­to­ra­tów zwią­za­nych z pro­duk­cją che­micz­ną i jeden ukoń­czo­ny, może wła­śnie dzię­ki nim powsta­nie nasza „trze­cia noga”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting