Piknik nad Odrą zakończy Dni Kultury Kresowej

Woje­wódz­kie obcho­dy roz­po­czę­ły się w sobo­tę i zakoń­czą w ponie­dzia­łek.

Kędzie­rzyn-Koź­le tra­dy­cyj­nie stał się miej­scem orga­ni­za­cji Woje­wódz­kich Dni Kul­tu­ry Kre­so­wej. Uro­czy­sto­ści roz­po­czę­ły się w sobo­tę mszą świę­tą kon­ce­le­bro­wa­ną m.in. przez ks. Tade­usza Isa­ko­wi­cza-Zale­skie­go, któ­ry upo­mi­nał się o pamięć pomor­do­wa­nych na wscho­dzie Pola­kach. Zwra­cał tak­że uwa­gę ba fakt, że pań­stwo ukra­iń­skie wciąż nie odcię­ło się od tam­tych strasz­nych zbrod­ni.

Po mszy uczest­ni­cy prze­ma­sze­ro­wa­li pod tabli­cę pamię­ci przy PSP nr 12, gdzie do uro­czy­sto­ści dołą­czy­ła mar­sza­łek Sej­mu Elż­bie­ta Witek.

- Pamię­ta­my o ludo­bój­stwie doko­na­nym na Pola­kach na Woły­niu, przez ukra­iń­skich nacjo­na­li­stów. Dzię­ku­ję za zapro­sze­nie, ale przede wszyst­kim za pie­lę­gno­wa­nie pamię­ci o bez­bron­nych ofia­rach, któ­re zgi­nę­ły męczeń­ską śmier­cią, bo były Pola­ka­mi — mówi­ła Elż­bie­ta Witek.

List od pre­ze­sa PiS Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go odczy­ta­ła sze­fo­wa PiS w regio­nie Vio­let­ta Porow­ska. “Jak co roku wspo­mi­na­my w tych dniach nie­po­wta­rzal­ny świat Kre­sów. (…) Wciąż może­my się jesz­cze cie­szyć obec­no­ścią świad­ków histo­rii, któ­rym dane było poznać ten świat z autop­sji. Pamię­ta­my też bar­dzo dobrze, że przez laty pamięć o Kre­sach była źle widzia­na” — napi­sał do zebra­nych Jaro­sław Kaczyń­ski.

Woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski odczy­tał list pre­mie­ra RP Mate­usza Mora­wiec­kie­go, w uro­czy­sto­ściach wzię­li udział rów­nież posło­wie Tomasz Kostuś i Kata­rzy­na Czo­cha­ra, a tak­że pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska, sta­ro­sta Paweł Maseł­ko i wie­lu innych gości.

Na nie­dzie­lę zapla­no­wa­no wystę­py zespo­łów arty­stycz­nych pro­pa­gu­ją­cych tema­ty­kę kre­so­wą. Woje­wódz­kie Dni Kul­tu­ry Kre­so­wej ma zakoń­czyć ponie­dział­ko­wy pik­nik kre­so­wy na koziel­skiej Wyspie. W pro­gra­mie kon­kur­sy z nagro­da­mi, wspól­ne śpie­wa­nie, ogni­sko, muzy­ka i kre­so­wa kuch­nia.

Jed­nym z głów­nych orga­ni­za­to­rów jest Sto­wa­rzy­sze­nie Kre­so­wian Kędzie­rzyn-Koź­le. Wyda­rze­nia odby­wa­ją się pod patro­na­tem woje­wo­dy opol­skie­go, pre­zy­den­ta mia­sta, sta­ro­sty powia­tu i mar­szał­ka woje­wódz­twa.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting