Kędzierzynianie pobili kierowcę osobówki. Grozili mu maczetą

Poli­cja zatrzy­ma­ła dwóch mło­dych miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Byli wyjąt­ko­wo bru­tal­ni.

Wszyst­ko zaczę­ło się nie­win­nie, od pró­by wyprze­dze­nia jed­ne­go z kie­row­ców na dro­dze kra­jo­wej nr 45 z Krap­ko­wic do Opo­la. Jak infor­mu­je opol­ska poli­cja, w samo­cho­dzie mar­ki sko­da jecha­ło dwóch miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la w wie­ku 21 lat. Kie­dy zrów­na­li się z autem mar­ki citro­en kędzie­rzy­nia­nie zaczę­li wyma­chi­wać macze­tą w kie­run­ku kie­row­cy. Ten ostat­ni zadzwo­nił na poli­cję.

- Na miej­sce natych­miast zosta­ły skie­ro­wa­ne poli­cyj­ne patro­le. Citro­en i gonią­ca go sko­da zatrzy­ma­ły się na skrzy­żo­wa­niu świetl­nym w Opo­lu, na wyso­ko­ści uli­cy Woj­ska Pol­skie­go — infor­mu­je pod­kom. Karol Bran­dys, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Opo­lu. Wów­czas z oso­bów­ki mie­li wybiec dwaj męż­czyź­ni. Jeden z nich miał wybić przed­nią szy­bę samo­cho­du, dostać się do środ­ka i tam miał pię­ścia­mi ude­rzać po twa­rzy 23-lat­ka. Kie­row­ca zdo­łał uciec na pobli­ski przy­sta­nek.

21-lat­ko­wie mie­li zażą­dać od nie­go tele­fo­nu i pie­nię­dzy. Pokrzyw­dzo­ny pod przy­mu­sem oddał im ponad 2 tysią­ce zło­tych sta­no­wią­ce wła­sność fir­my oraz tele­fon.

Już po kil­ku minu­tach obaj męż­czyź­ni zosta­li zatrzy­ma­ni przez opol­skich poli­cjan­tów. Ucie­ka­jąc porzu­ci­li macze­tę i ukra­dzio­ny tele­fon. W trak­cie oglę­dzin miej­sca zda­rze­nia poli­cjan­ci zabez­pie­czy­li pie­nią­dze pocho­dzą­ce z roz­bo­ju. Miesz­kań­cy powia­tu kędzie­rzyń­sko — koziel­skie­go zosta­li prze­wie­zie­ni do poli­cyj­ne­go aresz­tu.

- Obaj zatrzy­ma­ni byli trzeź­wi. Jak wyja­śnia­li, powo­dem ich agre­sji mia­ła być bra­wu­ro­wa jaz­da męż­czy­zny za kie­row­ni­cą citro­ena, któ­ry pod­czas wyprze­dza­nia miał nara­zić ich na nie­bez­pie­czeń­stwo — infor­mu­je rzecz­nik opol­skiej poli­cji.

Męż­czyź­ni usły­sze­li zarzut roz­bo­ju z uży­ciem nie­bez­piecz­ni narzę­dzia, jeden z nich odpo­wie dodat­ko­wo za uszko­dze­nie szy­by w samo­cho­dzie. Poli­cjan­ci i pro­ku­ra­tor wystą­pi­li do sądu z wnio­skiem o trzy­mie­sięcz­ny areszt dla jed­ne­go z podej­rza­nych. Dru­gi 21-latek ma nato­miast poli­cyj­ny dozór, zakaz zbli­ża­nia i kon­tak­to­wa­nia się z pokrzyw­dzo­nym oraz zakaz opusz­cza­nia kra­ju. Miesz­kań­com Kędzie­rzy­na-Koź­la gro­zi do 12 lat wię­zie­nia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting