Można się już podłączać do sieci gazowej w Kłodnicy na osiedlu przy kąpielisku

Miesz­kań­cy liczą na kom­fort użyt­ko­wa­nia pie­ców gazo­wych, a wła­dze mia­sta na popra­wę jako­ści powie­trza.

Według róż­nych sza­cun­ków w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wciąż może być wyko­rzy­sty­wa­nych ponad 3 tysią­ce pie­ców węglo­wych. Sta­no­wią one głów­ną przy­czy­ną smo­gu w naszym mie­ście. Sta­re kotły wyko­rzy­sty­wa­ne są przede wszyst­kim tam, gdzie nie ma moż­li­wo­ści pod­łą­cze­nia się do gazu. Do nie­daw­na jed­nym z takich osie­dli była Kłod­ni­ca przy daw­nym kąpie­li­sku. Ale teraz się to zmie­ni­ło.

– Na osie­dlu w Kłod­ni­cy przy daw­nym kąpie­li­sku jest już moż­li­wość pod­łą­cze­nia się do sie­ci gazo­wej. Dla­te­go zachę­cam wszyst­kich do pod­łą­cze­nia się i wymia­ny pie­ców węglo­wych. Będzie to z korzy­ścią dla jako­ści powie­trza w tym rejo­nie, któ­re w mie­sią­cach zimo­wych jak poka­zy­wał czuj­nik smo­gu, pozo­sta­wia­ło wie­le do życze­nia – mówi Ewa Buzo, prze­wod­ni­czą­ca rady osie­dla Kłod­ni­ca.

Infra­struk­tu­rę poło­ży­ła Pol­ska Spół­ka Gazow­ni­cza. teraz zachę­ca miesz­kań­ców do korzy­sta­nia z niej.

– Już pod­łą­czy­łem się do sie­ci gazo­wej. Mam ele­ganc­ki nowo­cze­sny piec i cze­kam z nie­cier­pli­wo­ścią na zimę, żeby spraw­dzić i porów­nać kosz­ty w sto­sun­ku do węgla, któ­rym pali­łem całe dzie­się­cio­le­cia. Naj­bar­dziej jed­nak cie­szę się, że będzie to bez­ob­słu­go­we i będę miał czy­sto w piw­ni­cy – mówi pan Andrzej z osie­dla przy kąpie­li­sku.

Takim inwe­sty­cjom kibi­cu­je gmi­na Kędzie­rzy­na-Koź­le. Nie tyl­ko zachę­ca ona do pod­łą­cza­nia się do miej­skiej sie­ci cie­płow­ni­czej oraz gazo­wej, ale rów­nież dopła­ca do zaku­pu nowych kotłów. Od stycz­nia do koń­ca czerw­ca mia­sto dofi­nan­so­wa­ło wymia­nę 91 pie­ców na eko­lo­gicz­ne. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wynio­sła 340 tys. zło­tych.

Szko­dli­we dzia­ła­nie smo­gu doty­ka każ­de­go. Naj­więk­sze ryzy­ko zacho­ro­wań w wyni­ku smo­gu doty­czy szcze­gól­nie wraż­li­wych grup nasze­go spo­łe­czeń­stwa, a więc dzie­ci i mło­dzie­ży, senio­rów, kobiet w cią­ży oraz osób prze­wle­kle cho­rych. Poważ­ne pro­ble­my mogą poja­wić się rów­nież u nało­go­wych pala­czy tyto­niu. Pod­czas wyso­kie­go stę­że­nia pyłów zawie­szo­nych szcze­gól­ną ostroż­ność powin­ny zacho­wać kobie­ty w cią­ży. Zanie­czysz­cze­nie powie­trza może w dużej mie­rze wpły­wać na roz­wój pło­du, a tak­że wywo­łać przed­wcze­sny poród czy nawet obumar­cie pło­du. Kra­kow­skie bada­nia udo­wod­ni­ły, że kobie­ty któ­re w cią­ży oddy­cha­ją zanie­czysz­czo­nym powie­trzem czę­ściej rodzą dzie­ci o niż­szej wadze, mniej­szym wzro­ście i obwo­dzie gło­wy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting