Pęknięcie rurociągu z amoniakiem. Ćwiczenia kędzierzyńskich strażaków

Sce­na­riusz ćwi­czeń obej­mo­wał awa­rię ruro­cią­gu prze­my­sło­we­go cie­kłe­go amo­nia­ku, w wyni­ku któ­rej doszło do wycie­ku 30 000 kg cie­kłej sub­stan­cji.

Kędzie­rzyń­scy i opol­scy stra­ża­cy sta­le pod­no­szą swo­je kwa­li­fi­ka­cje i ćwi­czą na wypa­dek poten­cjal­nych zagro­żeń. Dziś (wto­rek, 15 wrze­śnia) odby­ły się ćwi­cze­nia pod kryp­to­ni­mem “Azo­ty — 2020”. Odby­ły się na tere­nie zakła­dów w Azo­tach.

- Spraw­dzo­no m.in. funk­cjo­no­wa­nie szta­bów komen­dan­tów PSP na pozio­mie tak­tycz­nym i stra­te­gicz­nym, a tak­że ich współ­pra­cę z samo­rzą­da­mi i insty­tu­cja­mi na pozio­mie woje­wódz­kim i powia­to­wym, dzię­ki cze­mu moż­na było zwe­ry­fi­ko­wać wybra­ne zało­że­nia Zewnętrz­ne­go Pla­nu Ope­ra­cyj­no – Ratow­ni­cze­go — poin­for­mo­wał Łukasz Nowak z zespo­łu pra­so­we­go Szta­bu Opol­skie­go Komen­dan­ta Woje­wódz­kie­go PSP w Opo­lu.

Sce­na­riusz ćwi­czeń obej­mo­wał awa­rię ruro­cią­gu prze­my­sło­we­go cie­kłe­go amo­nia­ku, w wyni­ku któ­rej doszło do wycie­ku 30 000 kg cie­kłe­go amo­nia­ku. Roz­la­na sub­stan­cja odpa­ro­wa­ła two­rząc tok­sycz­ną chmu­rę par. W wyni­ku zda­rze­nia dwie oso­by zosta­ły poszko­do­wa­ne.

W ćwi­cze­niach wzię­ły udział siły i środ­ki Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej z tere­nu całe­go woje­wódz­twa opol­skie­go, przed­sta­wi­cie­le zakła­du, wła­dze samo­rzą­do­we, cen­tra zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go oraz przed­sta­wi­cie­le wszyst­kich służb.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting