Policjanci szukają świadków wypadku drogowego

Doszło do nie­go 15 lip­ca oko­ło 15.00 na uli­cy 1 Maja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Cho­ciaż minę­ły już dwa mie­sią­ce od tego zda­rze­nia, to stró­żom pra­wa wciąż nie uda­ło się usta­lić wszyst­kich szcze­gó­łów tego zda­rze­nia. Dla­te­go pro­szą o pomoc miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la.

- Poli­cjan­ci z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu poszu­ku­ją świad­ków zda­rze­nia dro­go­we­go do któ­re­go doszło 15 lip­ca 2020 roku oko­ło godz. 17:00 na ul. 1 Maja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W zda­rze­niu tym bra­ła udział pie­sza oraz samo­chód oso­bo­wy Opel Vec­tra — infor­mu­je komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Oso­by, któ­re były świad­ka­mi tego wypad­ku lub mają na jego temat infor­ma­cje, pro­si­my o zgło­sze­nie się do Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy uli­cy Woj­ska Pol­skie­go 18 lub kon­takt tele­fo­nicz­ny pod nume­rem 47 863 44 03 bądź nume­rem alar­mo­wym 112.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting