Palacze z Kędzierzyna-Koźla będą mogli za darmo zbadać płuca

Spi­ro­bus będzie sta­cjo­no­wał w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu 4 czerw­ca. Sko­rzy­stać z badań będzie moż­na przy uli­cy Kró­lo­wej Jadwi­gi 12, mię­dzy godzi­na­mi 10.00 a 16.00.

Pale­nie tyto­niu jest naj­częst­szą przy­czy­ną zacho­ro­wań na nowo­two­ry zło­śli­we, a przede wszyst­kim na raka płu­ca. Jest rów­nież pod­sta­wo­wym czyn­ni­kiem roz­wo­ju Prze­wle­kłej Obtu­ra­cyj­nej Cho­ro­by Płuc (POChP). Rosną­cy poziom zanie­czysz­cze­nia powie­trza w pol­skich mia­stach tak­że przy­czy­nia się do pogar­sza­ją­cej się kon­dy­cji płuc Pola­ków. Dla­te­go nie­zwy­kle istot­na jest pro­fi­lak­ty­ka.

W tym celu, Fun­da­cja NEUCA dla Zdro­wia, współ­pra­cu­ją­ca z apte­ka­mi dzia­ła­ją­cy­mi w ramach pro­gra­mu PARTNER+, po raz pią­ty zor­ga­ni­zo­wa­ła bez­płat­ną akcję badań spi­ro­me­trycz­nych w całej Pol­sce. Fun­da­cja współ­dzia­ła w tym przed­się­wzię­ciu z Pol­ską Pro­fi­lak­ty­ką oraz Pol­ską Fede­ra­cją Cho­rych na Ast­mę Aler­gię i POCHP.

Sza­cu­je się, że na cho­ro­by płuc cier­pi ponad 6 mln Pola­ków. Oko­ło 4 mln na ast­mę a 2,5 mln na obtu­ra­cyj­ną cho­ro­bę płuc okre­śla­ną tak­że jako POChP. Nie­ste­ty, spo­ra część z cho­rych nie zda­je sobie z tego spra­wy. — Dla­te­go też, tak waż­ne jest wyko­ny­wa­nie pro­fi­lak­tycz­nych badań za pomo­cą spi­ro­me­tru, któ­re umoż­li­wia­ją zdia­gno­zo­wa­nie ewen­tu­al­ne scho­rze­nia płuc. Wykry­cie scho­rze­nia w odpo­wied­nim cza­sie pozwa­la na zasto­so­wa­nie odpo­wied­nie­go lecze­nia, któ­re czę­sto pozwa­la na wydłu­że­nie życia cho­re­go – komen­tu­je dr n. med. Piotr Dąbro­wiec­ki, Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Pol­skiej Fede­ra­cji Sto­wa­rzy­szeń Cho­rych na Ast­mę, Aler­gię
i POChP.

Bada­nie spi­ro­me­trycz­ne ma na celu oce­nę spraw­no­ści ukła­du odde­cho­we­go pacjen­ta, w tym min: szyb­kość wyde­chu i pojem­ność odde­cho­wą płuc. Na jego pod­sta­wie moż­na wykryć mię­dzy inny­mi obtu­ra­cyj­ną cho­ro­bę płuc, ast­mę oskrze­lo­wą, a tak­że zapa­le­nie oskrze­li. Bada­nie jest bez­bo­le­sne i trwa ok. 10 minut.

W trak­cie każ­de­go bada­nia, na miej­scu obec­ny będzie wykwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel medycz­ny, któ­ry wyko­na bada­nia i udzie­li facho­wych porad w zakre­sie pro­fi­lak­ty­ki cho­rób ukła­du odde­cho­we­go.

Spi­ro­bus będzie sta­cjo­no­wał w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, 4 czerw­ca przy uli­cy Kró­lo­wej Jadwi­gi 12, mię­dzy godzi­na­mi 10.00 a 16.00, przy sie­dzi­bie part­ne­ra akcji. Następ­nie ruszy do Rudy Ślą­skiej. Udział w bada­niu jest bez­płat­ny, wyma­ga­ne są jed­nak wcze­śniej­sze zapi­sy. Moż­na ich doko­ny­wać w okre­sie oko­ło sied­miu dni przed pla­no­wa­nym bada­niem pod tym samym adre­sem, gdzie odby­wać się będą bada­nia.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting