Pobiegli ulicami Koźla w VIII Biegu Koziołków

27 maja, po raz ósmy z Koziel­skie­go ryn­ku wystar­to­wa­li uczest­ni­cy Bie­gu Kozioł­ków. Spor­to­we zma­ga­nia odby­wa­ły się na dwóch dystan­sach: 5 km oraz 10 km. Pobie­gło bli­sko 400 osób doro­słych, nie licząc naj­młod­szych uczest­ni­ków bie­gu, któ­rzy star­to­wa­li przed głów­ny­mi bie­ga­mi.

Naj­lep­szym bie­ga­czem na dystan­sie 5 km oka­zał się w tym roku Krzysz­tof Krze­mień z Mako­wa, któ­ry prze­biegł ten dystans z cza­sem 17: 41. Kolej­ne miej­sca zaję­li Artur Buj­now­ski z Knu­ro­wa oraz Artur Olbrich z Twor­ko­wa. Na dystan­sie 10 km naj­szyb­szy był Jamiń­ski Adam z Tychów z cza­sem 33:39. Miej­sca dru­gie i trze­cie przy­pa­dły Jac­ko­wi Soba­so­wi z Kędzie­rzy­na-Koź­la oraz Szy­mo­no­wi Doro­żyń­skie­mu z Namy­sło­wa.

Wśród kobiet na 5 km zwy­cię­ży­ła Lilian­na Miliń­ska z Nie­mo­dli­na z cza­sem 22:08. Kolej­ne przy­bie­gły Panie: Ewa Śmi­giel­ska ze Strze­lec Opol­skich i Ali­cja Kościel­ny z War­sza­wy.
Na dystan­sie 10 km naj­szyb­sza była Swie­tła­na Oliy­nyk z Win­ni­cy z cza­sem 39:49, a kolej­ne miej­sca wywal­czy­ły: Ole­na Kyty­cia z Niko­la­ewa i Mag­da­le­na Giet z Dzier­go­wic.

Przed bie­giem głów­nym, któ­ry wystar­to­wał w połu­dnie, roze­gra­no bie­gi dzie­cię­ce, w któ­rych zma­ga­nia milu­siń­skich orga­ni­za­tor nagro­dził nie­spo­dzian­ką w posta­ci gał­ki lodów. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­no rów­nież dmu­cha­ną zjeż­dżal­nię i inne atrak­cje.

Orga­ni­za­to­rem bie­gu był Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji, a patro­na­tem obję­ła Bieg Kozioł­ków Pre­zy­dent Mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting