Obrady Rady Miasta nadal online

Sesja Rady Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le odbę­dzie się zdal­nie. Taka decy­zja zosta­ła pod­ję­ta ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa wyni­ka­ją­cych ze wzro­stu licz­by zacho­ro­wań na COVID – 19 w ostat­nim cza­sie. Posie­dze­nie onli­ne roz­pocz­nie się o godz. 14:00.

Wrze­śnio­wa sesja mia­ła być pierw­szą od daw­na, któ­ra pla­no­wa­na była sta­cjo­nar­nie w budyn­ku Urzę­du Mia­sta. Prze­wod­ni­czą­cy Ire­ne­usz Wiśniew­ski pod­jął jed­nak decy­zję o zmia­nie try­bu posie­dze­nia w związ­ku z infor­ma­cja­mi o nowych zara­że­niach koro­na­wi­ru­sem w Pol­sce. Rad­ni spo­tka­ją się za pośred­nic­twem sys­te­mu wide­okon­fe­ren­cyj­ne­go. Obra­dy będzie moż­na śle­dzić w Inter­ne­cie: https://www.youtube.com/channel/UCVLiNTY9i0vrnsbJTebW9MA.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting