Samorządowcy u Wicemarszałek Senatu

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le z wizy­tą u Wice­mar­sza­łek Sena­tu RP. Tema­tem spo­tka­nia Ire­ne­usza Wiśniew­skie­go i Gabrie­li Moraw­skiej-Sta­nec­kiej była rola i zada­nia samo­rzą­dów w Pol­sce. Poru­szo­no m.in. kwe­stie ochro­ny śro­do­wi­ska i czy­sto­ści powie­trza.

Zagad­nie­nia te szcze­gól­nie bli­skie są Gabrie­li Moraw­skiej-Sta­nec­kiej, któ­ra zasia­da w senac­kiej Komi­sji Nad­zwy­czaj­nej ds. Kli­ma­tu. W roz­mo­wach uczest­ni­czy­li tak­że wójt gmi­ny Pol­ska Cere­kiew Piotr Kan­zy oraz mena­dżer Ośrod­ka Szko­le­nia Olim­pij­skie­go i kie­row­nik GOSiR w Zakrzo­wie Andrzej Sałac­ki.

Pod­czas spo­tka­nia prze­wod­ni­czą­cy Ire­ne­usz Wiśniew­ski w imie­niu Rady Mia­sta oraz pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej zapro­sił Wice­mar­sza­łek Sena­tu RP do Kędzie­rzy­na-Koź­la. Pla­no­wa­na wizy­ta będzie oka­zją do roz­wi­nię­cia oma­wia­nych pro­ble­mów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting