Nik” prywatnie

Posta­no­wi­li­śmy nie­co bli­żej przed­sta­wić naszym kibi­com nowe­go tre­ne­ra ZAKSY Niko­lę Grbi­ća. Jaki jest? Co lubi, zjeść? Jakich ma spor­to­wych ido­li? Cze­go nie lubi u innych? Jed­nym sło­wem „Nik” pry­wat­nie, na pod­sta­wie jego inter­ne­to­wych wypo­wie­dzi.

Imię i nazwi­sko: Niko­la Grbić
Pseu­do­nim: Nik
Miej­sce uro­dze­nia: Zren­ja­nin (6.09.1973r.)
Znak zodia­ku: pan­na
Stan cywil­ny: żona­ty, 2 dzie­ci (żona — Sta­sza, syno­wie -Miloś i Mati­ja)
Zale­ta: cier­pli­wość
Wada: „zazwy­czaj wie­rzę ludziom, któ­rych nie znam”
Kocha: żeglar­stwo
Nie­na­wi­dzi: hipo­kry­zji
Spor­to­wi ido­le: Jeff Stork ( roz­gry­wa­ją­cy USA w latach 80-tych — red), Fabio Vul­lo (roz­gry­wa­ją­cy repre­zen­tant Włoch w latach 80-tych – red.)
Naj­waż­niej­szy tre­ner: Zoran Gaijc
Komu dedy­ku­je zwy­cię­stwa: ojcu (nie­ży­ją­cy Miloś Grbić,był kapi­ta­nem repre­zen­ta­cji Jugo­sła­wii, któ­ra zdo­by­ła brą­zo­wy medal na Mistrzo­stwach Euro­py 1975 w Bel­gra­dzie. To pierw­szy tre­ner Niko­li – red.)
Ulu­bio­ne danie: maka­ron
Ulu­bio­ny film: „Zbun­to­wa­ny geniusz”
Ulu­bio­ny aktor i aktor­ka: Al Paci­no, Meryl Stre­ep
Ulu­bio­na książ­ka: „Prze­bu­dze­nie” Anto­ne­go De Mel­lo
Ide­al­ne mia­sto: Bel­grad

fot. facebook.com/nikola.grbic.142

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting