Czy wszechobecne reklamy znikną z ulic Kędzierzyna-Koźla?

W gmi­nie powo­ła­no zespół do spraw este­ty­za­cji mia­sta.

Pro­blem wszech­obec­nych reklam i bil­l­bo­ar­dów ma wie­le miast Opolsz­czy­zny. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu doty­czy on przede wszyst­kim zabyt­ko­wych czę­ści mia­sta. Na wie­lu budyn­kach wpi­sa­nych do reje­stru zabyt­ków wid­nie­ją ogło­sze­nia nie pasu­ją­ce do wize­run­ku kamie­nic.

Dla­te­go pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la Sabi­na Nowo­siel­ska powo­ła­ła spe­cjal­ny zespół do spraw este­ty­za­cji. W skład wcho­dzi zastęp­ca pre­zy­den­ta Artur Marusz­czak, kie­row­nik wydzia­łu gospo­dar­ki nie­ru­cho­mo­ścia­mi i pla­no­wa­nia prze­strzen­ne­go — Mał­go­rza­ta Jarosz-Woj­ta­ro­wicz, kie­row­nik wydzia­łu ochro­ny śro­do­wi­ska Gabrie­la Hel­bin-Golasz, archi­tekt Miej­ski — Marek Paneth, komen­dant stra­ży miej­skiej Alek­sy Pta­szyń­ski i dwóch rad­nych.

Do koń­ca lip­ca ma przy­go­to­wać zało­że­nia kodek­su este­ty­za­cji mia­sta oraz pro­jek­tu uchwa­ły w spra­wie zasad i warun­ków sytu­owa­nia obiek­tów małej archi­tek­tu­ry, tablic rekla­mo­wych i urzą­dzeń rekla­mo­wych oraz ogro­dzeń.

Ujed­no­li­co­ne będą mię­dzy inny­mi wzo­ry tak zwa­nej małej archi­tek­tu­ry, takich jak ław­ki, czy latar­nie. Nie­wy­klu­czo­ne rów­nież, że powsta­nie wzór wspól­nych tablic z nume­ra­cją domów, wzo­rem mia­sta War­sza­wy.

Naj­wię­cej emo­cji będzie jed­nak wzbu­dzać kwe­stia wal­ki z dowol­no­ścią wie­sza­nia reklam.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting