Nie żyje radny powiatowy PiS Jerzy Pałys

Samo­rzą­do­wiec zmarł w swo­im domu w pią­tek rano.

Infor­ma­cję tę potwier­dzi­li bli­scy samo­rzą­dow­ca. Pałys był przez wie­le lat peł­nił funk­cję rad­ne­go rady powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, był tak­że człon­kiem zarzą­du powia­tu. W swo­jej pra­cy czę­sto wal­czył o inte­re­sy lokal­nej spo­łecz­no­ści osie­dla Lenar­to­wi­ce, któ­rej sam był miesz­kań­cem.

W minio­nej kaden­cji zdo­był man­dat rad­ne­go Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści zdo­by­wa­jąc 291 gło­sów i wcho­dząc do rady z 7. miej­sca na liście PiS.

Był tak­że spo­łecz­ni­kiem, a przed laty oso­bą zaan­ga­żo­wa­ną w śro­do­wi­sko har­cer­skie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting