Wybuch reaktora w Blachowni Wojewoda żąda wyjaśnień, dlaczego na miejsce nie wezwano straży

Bez­po­śred­nio po wypad­ku zakład nie poin­for­mo­wał służb ratun­ko­wych. Przed­sta­wi­ciel rzą­du w regio­nie już zle­cił kon­tro­le.

Do wypad­ku doszło w śro­dę po godzi­nie 9.00 rano. Na tere­nie fir­my ICSO Che­mi­cal Pro­duc­tions eks­plo­do­wał reak­tor. Wypa­dek zwią­za­ny był z pro­duk­cją żywi­cy. Znisz­czo­ny został sam reak­tor, a tak­że wyle­cia­ło z futryn kil­ka szyb, czę­ścio­wo znisz­czo­ne zosta­ły rów­nież nie­któ­re biu­ra Sie­ci Badaw­czej “Łuka­sie­wicz”.

Jed­na oso­ba zosta­ła lek­ko ran­na. Na miej­sce nie wezwa­no jed­nak służb ratun­ko­wych, nie powia­do­mio­no tak­że stra­ży pożar­nej. Gdy o wszyst­kim dowie­dział się woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski, pole­cił natych­mia­sto­we kon­tro­le w zakła­dzie.

W związ­ku z infor­ma­cją o wybu­chu reak­to­ra na tere­nie jed­ne­go z zakła­dów che­micz­nych na os. Bla­chow­nia w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, woje­wo­da opol­ski zwró­cił się do Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Opo­lu o nie­zwłocz­ne wyja­śnie­nie oko­licz­no­ści i przy­czy­ny nie­po­wia­do­mie­nia przez ww. zakład służb ratun­ko­wych o eks­plo­zji.
Ponad­to, na miej­scu Pań­stwo­wa Inspek­cja Pra­cy prze­pro­wa­dzi­ła kon­tro­lę, podob­nie Woje­wódz­ki Inspek­to­rat Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Opo­lu” — prze­ka­za­ło biu­ro pra­so­we woje­wo­dy.

Jak dowie­dział się por­tal tygodnik7dni.pl, straż pożar­na na miej­scu poja­wi­ła się dopie­ro po kil­ku godzi­nach. Rzecz­nik pra­so­wy PSP Kędzie­rzyn-Koź­le powie­dział dzien­ni­ka­rzom, że pod­czas doda­wa­nia sub­stan­cji che­micz­nych doszło do nagłe­go wzbu­rze­nia. Został ogło­szo­ny alarm i ewa­ku­acja. Dzię­ki temu oby­ło się bez ofiar i poważ­nie ran­nych.

ICSO Che­mi­cal Pro­duc­tions to zakład tzw. “wyso­kie­go ryzy­ka” i straż pożar­na powin­na być bez­względ­nie powia­da­mia­na o wszel­kich tego typu wypad­kach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting