Nie żyje kolejna pacjentka kozielskiego szpitala

To 77-let­nia kobie­ta, miesz­kan­ka powia­tu kędzie­rzyń­skie­go. Bez­po­śred­nią przy­czy­ną było zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem.

Infor­ma­cję o śmier­ci pacjent­ki poda­ła Woje­wódz­ka Sta­cja Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­na. Zmar­ła miał 77-lat i cier­pia­ła na cho­ro­by współ­ist­nie­ją­ce.

77-lat­ka kil­ka dni temu mia­ła tra­fić do szpi­ta­la w Strzel­cach Opol­skich z podej­rze­niem zapa­le­nia płuc. Na miej­scu leka­rze uzna­li jed­nak, że powin­na być hospi­ta­li­zo­wa­na w Koź­lu.

Tra­fi­ła tam w cięż­kim sta­nie. W ostat­nich dniach była pod­łą­czo­na do respi­ra­to­ra.

Jed­no­cze­śnie Urząd Woje­wódz­ki w Opo­lu poin­for­mo­wał o dwóch nowych potwier­dzo­nych zaka­że­niach koro­na­wi­ru­sem w woj.opolskim. To kobie­ta i męż­czy­zna z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, w wie­ku senio­ral­nym. Prze­by­wa­ją w kwa­ran­tan­nie domo­wej, ich stan jest dobry.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting