Już ponad 250 wniosków o mikropożyczki w Kędzierzynie-Koźlu

Tylu przed­się­bior­ców zło­ży­ło doku­men­ty o pomoc w for­mie mikro­po­życz­ki z PUP Kędzie­rzyn-Koź­le w ramach tzw. “tar­czy anty­kry­zy­so­wej”.

Cho­dzi o pożycz­ki w kwo­cie do 5 tys. zło­tych dla wła­ści­cie­li nie­wiel­kich firm zatrud­nia­ją­cych do 9 pra­cow­ni­ków. Na dziś do Powia­to­we­go Urzę­du Pra­cy wpły­nę­ły 254 wnio­ski (w tym 238 przez plat­for­mę praca.gov.pl oraz 16 w wer­sji papie­ro­wej przez pocz­tę lub skrzyn­kę podaw­czą). Roz­pa­trzo­no 110 z nich.

Powia­to­wy Urząd Pra­cy wypła­cił na dziś łącz­nie 250 tys. zł na ten cel. Czy każ­dy poje­dyn­czy prze­lew był na kwo­tę 5000 zł? Tego na razie urząd nie ujaw­nia. Nie­ste­ty, nie­któ­re wnio­ski nie speł­nia­ły wymo­gów. Sie­dem roz­pa­trzo­no nega­tyw­nie, 89 pozy­tyw­nie, a 14 pozo­sta­ło bez roz­pa­trze­nia.

Wczo­raj przed­się­bior­cy dosta­li maile z dołą­czo­nym for­mu­la­rzem dot. pomo­cy publicz­nej, któ­ry trze­ba prze­słać do urzę­du, by wnio­ski o mikro pożycz­kę mogły w ogó­le zostać roz­pa­trzo­ne. For­mu­larz jest pro­sty do wypeł­nie­nia. Po wypeł­nie­niu i pod­pi­sa­niu nale­ży wysłać pocz­tą tra­dy­cyj­ną lub wrzu­cić do skrzyn­ki przy Urzę­dzie Pra­cy. Ci któ­rzy jesz­cze nie zło­ży­li wnio­sku muszą ten for­mu­larz dołą­czyć pod­czas skła­da­nia wnio­sku dro­gą elek­tro­nicz­ną.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting