Napad pod bankomatem. Sprawca pozostanie na wolności

22-latek za pomo­cą kaste­tu pró­bo­wał zmu­sić klien­ta ban­ko­ma­tu do odda­nia gotów­ki. Wpadł w ręce poli­cji, ale nie tra­fił do aresz­tu.

Do prze­stęp­stwa doszło pod jed­nym z ban­ko­ma­tów na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. 22-let­ni męż­czy­zna zacza­ił się w pobli­żu urzą­dze­nia i pocze­kał na klien­ta. Kie­dy klient wybrał gotów­kę pod­szedł do nie­go mło­dy męż­czy­zna i zażą­dał wyda­nia pie­nię­dzy. Gro­ził przy tym kaste­tem. Klient zdą­żył uru­cho­mić samo­chód i uciec. Natych­miast powia­do­mił poli­cję.

- Funk­cjo­na­riu­sze szyb­ko usta­li­li ryso­pis męż­czy­zny i roz­po­czę­li jego poszu­ki­wa­nia. Następ­ne­go dnia zatrzy­ma­li 22-lat­ka podej­rza­ne­go o doko­na­nie tego czy­nu — infor­mu­je komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Męż­czy­zna usły­szał zarzut usi­ło­wa­nia doko­na­nia roz­bo­ju z uży­ciem nie­bez­piecz­ne­go narzę­dzia. Decy­zją pro­ku­ra­to­ra zasto­so­wa­no wobec nie­go dozór poli­cyj­ny, zakaz zbli­ża­nia się i kon­tak­to­wa­nia z pokrzyw­dzo­nym oraz zakaz opusz­cza­nia miej­sca poby­tu. Gro­zi mu do 15 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

Sąd nie zasto­so­wał wobec nie­go aresz­tu, ponie­waż uznał, że męż­czy­zna nie będzie sta­no­wił istot­ne­go zagro­że­nia dla spo­łe­czeń­stwa.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting