Marszałek województwa pozostanie na swoim stanowisku

Opo­zy­cji z PiS nie uda­ło się odwo­łać sze­fa zarzą­du woje­wódz­twa opol­skie­go.

Pró­bę taką pod­ję­to na wtor­ko­wej sesji sej­mi­ku woje­wódz­twa opol­skie­go. Zebra­nie rad­nych poprze­dzi­ła kon­fe­ren­cja pra­so­wa posłów PIS: Kata­rzy­ny Czo­cha­ry i Janu­sza Kowal­skie­go, któ­rzy doma­ga­li się od rad­nych odwo­ła­nia mar­szał­ka Andrze­ja Buły.

- Sym­bo­lem rządów mar­szał­ka woj. opol­skie­go Andrze­ja Buły z PO są ruiny sana­to­rium w Suchym Borze (zarząd woje­wódz­twa sprze­dał sana­to­rium, któ­re zosta­ło potem roze­bra­ne-red.). Dla­te­go pod­czas sesji sej­mi­ku województwa opol­skie­go zosta­nie roz­pa­trzo­ny wnio­sek o odwo­ła­nie Mar­szał­ka Andrze­ja Buły, złożony przez klub rad­nych Pra­wo i Spra­wie­dli­wość z ini­cja­ty­wy Soli­dar­nej Pol­ski — tłu­ma­czył Janusz Kowal­ski.

Poli­ty­cy Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy zwra­ca­li tak­że uwa­gę na fakt, że mar­sza­łek ma posta­wio­ne przez pro­ku­ra­tu­rę zarzut nie­do­peł­nie­nia obo­wiąz­ków. Według pro­ku­ra­tu­ry pod koniec 2014 roku, gdy pia­sto­wał już urząd mar­szał­ka woje­wódz­twa opol­skie­go, nie dopeł­nił obo­wiąz­ków służ­bo­wych. Miał on nie zare­ago­wać na nie­pra­wi­dło­wo­ści w oświad­cze­niach mająt­ko­wych jed­ne­go z pod­wład­nych, a tak­że jego nie­le­gal­ną pra­cę na rzecz pry­wat­nych pod­mio­tów.

Rad­ni Koali­cji Oby­wa­tel­skiej prze­ko­ny­wa­li jed­nak, że pró­ba odwo­ła­nia mar­szał­ka ma wymiar czy­sto poli­tycz­ny. Jed­no­cze­śnie cała koali­cja rzą­dzą­ca zapew­nia­ła, że będzie bro­ni­ła sze­fa zarzą­du woje­wódz­twa. Tak też się sta­ło.

Sta­no­wi­sko Komi­sji Rewi­zyj­nej w tej spra­wie przed­sta­wił jej prze­wod­ni­czą­cy Bog­dan Toma­szek z Kędzie­rzy­na-Koź­la.

– Po zapo­zna­niu się z wszyst­ki­mi dostęp­ny­mi infor­ma­cja­mi i wyja­śnie­nia­mi mar­szał­ka, komi­sja pod­ję­ła uchwa­łę, w któ­rej nega­tyw­nie zaopi­nio­wa­ła wnio­sek w spra­wie odwo­ła­nia mar­szał­ka woje­wódz­twa i zwró­ci­ła się do Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Opol­skie­go o jego odrzu­ce­nie w dro­dze gło­so­wa­nia.

Mar­sza­łek Andrzej Buła pod­kre­ślał, że każ­de­go uwa­ża się za nie­win­ne­go, dopó­ki jego wina nie zosta­nie stwier­dzo­na pra­wo­moc­nym wyro­kiem sądu. Zarzu­cał też opo­zy­cji, że ta gra nie fair. – Dla­cze­go poli­ty­ka nie jest dla was pra­cą dla dobra wszyst­kich, a tyl­ko per­ma­nent­nym poszu­ki­wa­niem wro­ga i nisz­cze­niem? — pytał na sesji.

Wnio­sek o odwo­ła­nie mar­szał­ka został odrzu­co­ny. W gło­so­wa­niu taj­nym 20 rad­nych gło­so­wa­ło za jego odrzu­ce­niem, popar­ło go 7 osób.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting