Kolejna ulica w Koźlu będzie miała brukowaną nawierzchnię

Tym razem daw­na nawierzch­nia zosta­nie odtwo­rzo­na na uli­cy Pamię­ci Sybi­ra­ków.

Bru­ko­wa­ne uli­ce mają swój nie­po­wta­rzal­ny urok. Co praw­da miesz­ka­ją­cy przy nich ludzie narze­ka­ją nie­kie­dy na zbyt duży hałas spo­wo­do­wa­ny przez prze­jeż­dża­ją­ce samo­cho­dy, ale tego typu nawierzch­nie bez wąt­pie­nia przy­wra­ca­ją oko­li­cy daw­ny blask.

Kolej­ną uli­cą w Koź­lu na któ­rej odtwo­rzo­ny zosta­nie bruk jest ul. Pamię­ci Sybi­ra­ków. Urząd mia­sta roz­po­czął pra­ce nad tą inwe­sty­cją. Pod­czas kon­sul­ta­cji miesz­kań­cy zapo­zna­li się ze wstęp­ną doku­men­ta­cją zada­nia.

- W trak­cie spo­tka­nia w urzę­dzie mia­sta zastęp­ca pre­zy­den­ta Artur Marusz­czak i kie­row­nik wydzia­łu inwe­sty­cji UM Kami­la Bień­kow­ska przed­sta­wi­li trzy moż­li­we warian­ty remon­tu — prze­ka­zał Piotr Pęka­la z biu­ra komu­ni­ka­cji Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Obec­ni przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­du osie­dla, miesz­kań­cy oraz przed­się­bior­cy pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność w tej czę­ści Koź­la opo­wie­dzie­li się za utrzy­ma­niem wyzna­czo­nych wzdłuż uli­cy miejsc par­kin­go­wych.

Zebra­ne suge­stie i opi­nie zosta­ną roz­pa­trzo­ne na kolej­nym eta­pie przy­go­to­wy­wa­nia inwe­sty­cji, czy­li pod­czas prac pro­jek­to­wych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting