Największy sukces w historii Lewady

Zawod­ni­cy klu­bu z Zakrzo­wa świet­nie zapre­zen­to­wa­li się pod­czas Mistrzostw Pol­ski w Ujeż­dże­niu, któ­re odby­ły się w Zakrzo­wie.

LKJ Lewa­da to jeden z naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nych klu­bów w Pol­sce. Jego zawod­ni­cy od lat zbie­ra­ją lau­ry na roz­ma­itych zawo­dach o ran­dze ogól­no­pol­skiej. W minio­ny week­end po raz kolej­ny dowie­dli swo­ich wiel­kich umie­jęt­no­ści.

W mistrzo­stwach w Radzion­ko­wie klub repre­zen­to­wa­ny był przez osiem par, któ­re rywa­li­zo­wa­ły w kate­go­riach senio­rów, mło­dych jeźdź­ców i junio­rów. W kate­go­rii junio­rów Julia Rogow­ska na Da Capo zdo­by­ła swój trze­ci medal Mistrzostw Pol­ski, tym razem srebr­ny. Wero­ni­ka Frąc­ko­wiak i Dre­am­cat rywa­li­zo­wa­li w kate­go­rii mło­dych jeźdź­ców, zawod­nicz­ka nasze­go klu­bu wywal­czy­ła swój pierw­szy medal Mistrzostw Pol­ski.

W naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej kate­go­rii senio­rów, po bar­dzo wyrów­na­nej wal­ce Mag­da­le­na Jura na Ronie się­gnę­ła po zło­to, któ­re jest jej pierw­szym meda­lem w karie­rze. Na dru­gim stop­niu podium sta­nę­ła Żane­ta Skow­roń­ska-Kozu­bik, dla któ­rej tego­rocz­ne sre­bro jest jede­na­stym senior­skim, a pięt­na­stym w całej karie­rze meda­lem Mistrzostw Pol­ski.

Wyni­ki:

Mag­da­le­na Jura — zło­ty medal Mistrzostw Pol­ski Senio­rów 2020
Żane­ta Skow­roń­ska-Kozu­bik — srebr­ny medal Mistrzostw Pol­ski Senio­rów 2020
Wero­ni­ka Frąc­ko­wiak — srebr­ny medal Mistrzostw Pol­ski Mło­dych Jeźdź­ców 2020
Julia Rogow­ska — srebr­ny medal Mistrzostw Pol­ski Junio­rów 2020

Miro­sław Bet­ka — IV miej­sce MP Senio­rów
Jago­da Dąbrow­ska — V miej­sce MP Mło­dych Jeźdź­ców
Mał­go­rza­ta Mal­kusch — IX miej­sce MP Mło­dych Jeźdź­ców
Maria Stel­ma­szyk — V miej­sce MP Junio­rów

fot. Łukasz Kowal­ski

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting