Najlepsze „rakiety” Kędzierzyna-Koźla

Tego­rocz­ne Mistrzo­stwa Mia­sta Ama­to­rów w teni­sie ziem­nym dobie­gły koń­ca. Pozna­li­śmy naj­lep­szych zawod­ni­ków w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Wal­ka o prym na kor­cie trwa­ła od maja.

Po roze­gra­niu aż pię­ciu zacię­tych tur­nie­jów pozna­li­śmy zwy­cięz­ców tego­rocz­nej edy­cji. Zma­ga­nia zosta­ły podzie­lo­ne na trzy kate­go­rie: męż­czyź­ni do 44 lat, męż­czyź­ni powy­żej 45 lat oraz kobie­ty. Orga­ni­za­to­rem tur­nie­ju był Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my kla­sy­fi­ka­cję gene­ral­ną:

Kobie­ty:
I miej­sce — Wio­let­ta Ber­nat
II miej­sce — Daria Ołdak
III miej­sce ex aequo — Moni­ka Orpel-Śmi­giel­ska i Beata Zaj­del
Pano­wie 44 lata i młod­si:
I miej­sce — Zbi­gniew Duch­no­wicz
II miej­sce — Seba­stian Czo­ga­ła
III miej­sce — Piotr Suro­wiec
Pano­wie 45 lat i star­si:
I miej­sce — Artur Sza­far­czyk
II miej­sce — Kry­stian Zaj­del
III miej­sce — Damian Sza­far­czyk

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting