Nadeszła czwarta fala pandemii koronawirusa

W śro­dę poin­for­mo­wa­no o 1234 zaka­że­niach w całej Pol­sce, z cze­go 14 na Opolsz­czyź­nie i 2 w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim.

Prze­kro­cze­nie licz­by tysią­ca zaka­żeń w cią­gu doby eks­per­ci okre­śla­li już od daw­na jako począ­tek czwar­tej fali pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. W śro­dę 29 wrze­śnia w Pol­sce odno­to­wa­no 1234 zaka­że­nia, tj. naj­wię­cej od maja. 14 takich przy­pad­ków stwier­dzo­no na Opolsz­czyź­nie z cze­go dwa w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim.

Ostat­nie dobo­we rapor­ty zaka­żeń nie­mal w cało­ści pokry­wa­ją się z ubie­gło­rocz­ny­mi sta­ty­sty­ka­mi. 23 wrze­śnia 2020 roku – jesz­cze przed dru­gą falą pan­de­mii – MZ odno­to­wa­ło rów­nież 974 przy­pad­ki. Czy ta przy­pad­ko­wa zbież­ność może sta­no­wić zapo­wiedź dla powtór­ki pan­de­micz­ne­go kry­zy­su, z któ­rym zma­ga­li­śmy się poprzed­niej jesie­ni?
Eks­per­ci prze­wi­du­ją znacz­ny wzrost hospi­ta­li­za­cji w naj­bliż­szych tygo­dniach, szczyt ma przy­paść na listo­pad. O to, czy jak będzie naj­bliż­sza przy­szłość koziel­skie­go szpi­ta­la, a tym samym bez­pie­czeń­stwo pacjen­tów dzien­ni­ka­rze pyta­li nie­daw­no dyrek­cję SP ZOZ.

– Trzy mie­sią­ce temu dosta­li­śmy infor­ma­cję, że mamy być w goto­wo­ści. Tym pierw­szym szpi­ta­lem jest obec­nie jed­nak szpi­tal tym­cza­so­wy w Opo­lu, któ­ry ma 150 łóżek – mówi Jaro­sław Koń­czy­ło, dyrek­tor koziel­skie­go szpi­ta­la. – My liczy­my na to, że ta fala będzie jak naj­mniej­sza, że nie będzie tylu hospi­ta­li­za­cji co w lutym, mar­cu czy kwiet­niu tego roku.
Są już pierw­sze kon­se­kwen­cje wzro­stu licz­by zacho­ro­wań. Wrze­śnio­wa sesja rady mia­sta Kędzie­rzy­na-Koź­la mia­ła być pierw­szą od daw­na, któ­ra pla­no­wa­na była sta­cjo­nar­nie w budyn­ku Urzę­du Mia­sta. Prze­wod­ni­czą­cy Ire­ne­usz Wiśniew­ski pod­jął jed­nak decy­zję o zmia­nie try­bu posie­dze­nia w związ­ku z infor­ma­cja­mi o nowych zara­że­niach koro­na­wi­ru­sem w Pol­sce. Rad­ni spo­tka­ją się za pośred­nic­twem sys­te­mu wide­okon­fe­ren­cyj­ne­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting