Na ulicy Kozielskiej spłonął autobus

Wszy­scy pasa­że­ro­wie w porę opu­ści­li pojazd. Dro­ga przez ponad godzi­nę była zablo­ko­wa­na.

Auto­bus mar­ki Sola­ris prze­jeż­dżał przez osie­dle Pogo­rze­lec. Pasa­że­ro­wie zauwa­ży­li dym w jed­nej z czę­ści pojaz­du. Poin­for­mo­wa­li o tym kie­row­cę, któ­ry szyb­ko zje­chał do zatocz­ki auto­bu­so­wej na wyso­ko­ści mar­ke­tu Media Expert.

Wszyst­kim uda­ło się w porę opu­ścić pojazd. Ten szyb­ko zajął się ogniem. Na miej­sce bły­ska­wicz­nie przy­je­cha­ło kil­ka zastę­pów stra­ży pożar­nej, któ­ra szyb­ko uga­si­ła pożar. Auto­bus spło­nął jed­nak doszczęt­nie i nada­je się już tyl­ko na złom.

Na razie nie wia­do­mo, co było przy­czy­ną poża­ru. To nie pierw­szy w Pol­sce samo­za­płon auto­bu­su mar­ki Sola­ris.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting