Podsumowano kolejną edycję Krajobrazów Słowa

W kon­kur­sie lite­rac­kim orga­ni­zo­wa­nym przez miej­ską biblio­te­kę wzię­ło udział 265 osób.

Kra­jo­bra­zy Sło­wa to kon­kurs lite­rac­ki ogło­szo­ny po raz pierw­szy przez Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną w 1993 roku. Od tego cza­su żywił i zak­ty­wi­zo­wał kul­tu­ral­nie oraz lite­rac­ko kędzie­rzyń­sko-koziel­ską spo­łecz­ność. Wła­śnie pod­su­mo­wa­no jego 26. edy­cję. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su pod oce­nę jury w skła­dzie: Mar­ta Fox, Karol Mali­szew­ski, Krzysz­tof Siw­czyk odda­no 975 prac. Przed­mio­tem kon­kur­su była poezja i pro­za o dowol­nej tema­ty­ce.

Nagro­dę pre­zy­den­ta mia­sta w dzie­dzi­nie pro­zy otrzy­mał Seba­stian Mar­kie­wicz z Lubli­na za tekst pro­za­tor­ski pt. „Dzie­ciń­stwo”. W dzie­dzi­nie pro­zy pierw­szą nagro­dę otrzy­ma­ła Kata­rzy­na Pochma­ra — Bal­cer z War­sza­wy za tekst pt. „Szczur”, dru­gie miej­sce zaję­ła Wero­ni­ka Łody­ga z Gdy­ni, na trze­cim upla­so­wał się Bog­dan Nowic­ki z Zabrza.

W kate­go­rii poezja naj­lep­sza była Nata­lia Kubi­cius z Cie­szy­na za cykl nade­sła­nych wier­szy, Domi­ni­ka Lewic­ka – Klucz­nik z Elblą­ga i Klau­dia Mazur z Kato­wic.

W sumie w 26. edy­cji kon­kur­su wzię­ło udział 265 osób z całej Pol­ski.

fot. mbpkk.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting