Ponad 9 tys. dzieci i młodzieży poszło do kędzierzyńsko-kozielskich szkół oraz przedszkoli | 7DNI Ponad 9 tys. dzieci i młodzieży poszło do kędzierzyńsko-kozielskich szkół oraz przedszkoli - 7DNI

Ponad 9 tys. dzieci i młodzieży poszło do kędzierzyńsko-kozielskich szkół oraz przedszkoli

Rok szkol­ny 2020/2021 roz­po­czął się 13 pod­sta­wów­kach, 20 pod­sta­wów­kach i sze­ściu szko­łach śred­nich.

Zaczę­ło się od alar­mu bom­bo­we­go w szko­le w Sła­wię­ci­cach. Przy­by­li na miej­sce stra­ża­cy nie zna­leź­li jed­nak żad­nych ładun­ków wybu­cho­wych. Trwa poszu­ki­wa­nie spraw­cy głu­pie­go żar­tu.

Potem było już dużo spo­koj­nie. Prze­waż­nie od godzi­ny 9.00 w kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go szko­łach roz­po­czy­na­ły się skrom­ne uro­czy­sto­ści roz­po­czę­cia nowe­go roku roku szkol­ne­go. Rzad­ko kie­dy prze­pro­wa­dza­no wspól­ne ape­le. Więk­szość mło­dych ludzi spo­ty­ka­ła się w kla­sach.

Jak zapew­nia urząd mia­sta, wszy­scy dyrek­to­rzy wpro­wa­dzi­li pro­ce­du­ry, któ­re mają mak­sy­mal­nie ogra­ni­czyć roz­prze­strze­nia­nie się koro­na­wi­ru­sa. Zosta­ły zapew­nio­ne dezyn­fe­ka­to­ry i środ­ki do dezyn­fek­cji. Dzie­ci wcho­dzi­ły wcho­dzić do budyn­ków róż­ny­mi wej­ścia­mi, mia­ły mie­rzo­ną tem­pe­ra­tu­rę.

Podob­nie było w szko­łach śred­nich.

- Szko­ły są przy­go­to­wa­ne do pra­cy w reżi­mie sani­tar­nym, wszę­dzie będą środ­ki dezyn­fek­cyj­ne. W momen­cie prze­miesz­cza­nia się z kla­sy do kla­sy na kory­ta­rzu ucznio­wie będą nosi­li masecz­ki, ci, któ­rzy ich nie będą mie­li — otrzy­ma­ją je od nas. Naszym prio­ry­te­tem jest bez­pie­czeń­stwo, dla­te­go w szko­łach otwar­te zosta­ną dodat­ko­we wej­ścia do pla­có­wek, tak by mak­sy­mal­nie roz­pro­szyć uczniów pod­czas prze­miesz­cza­nia się. Pla­ców­ki mają też przy­go­to­wa­ne izo­lat­ki – tłu­ma­czy Aure­lia Stę­pień, kie­row­nik wydzia­łu oświa­ty Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W sumie w szko­łach śred­nich naukę roz­po­czę­ło 3400 uczniów. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią w szko­łach tech­nicz­nych – podob­nie jak przed rokiem — cie­szy­ły się zawo­dy: spe­dy­tor z inno­wa­cją mun­du­ro­wą, logi­styk oraz infor­ma­tyk. Szko­ły zosta­ły dobrze przy­go­to­wa­ne do pro­wa­dze­nia zajęć w warun­kach epi­de­mii, zgod­nie z wytycz­ny­mi kura­to­ra oświa­ty i sane­pi­du.

Bli­sko 4000 uczniów poszło 1 wrze­śnia do szkół pod­sta­wo­wych na tere­nie gmi­ny. Z kolei do przed­szko­li zapi­sa­no 1800 dzie­ci.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting