Można już kupować bilety na Wrzosowisko

Festi­wal roz­pocz­nie się 25 wrze­śnia i potrwa trzy dni. Na sce­nie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi Mar­ka Dyja­ka.

W tym roku cze­ka­ją nas trzy kon­cer­ty: 25 wrze­śnia wystą­pi Ula Makosz z zespo­łem i zapre­zen­tu­ją Pie­śni Żydów Sefar­dyj­skich. Kon­cert odbę­dzie się na deskach DK Koź­le. Dzień póź­niej w Che­mi­ku wystą­pi Marek Dyjak z pro­gra­mem “Pięk­ny insta­la­tor”. 27 wrze­śnia, ponow­nie w DK Koź­le zoba­czy­my Joan­nę Bejm z wier­sza­mi Hali­ny Poświa­tow­skiej.
Bile­ty w sprze­da­ży od 2.09.2020 r.

Wie­lu miło­śni­ków muzy­ki poetyc­kiej z pew­no­ścią przy­cią­gnie nazwi­sko Dyja­ka. Arty­sta sam sie­bie nazy­wa baro­wym graj­kiem. Naj­bar­dziej praw­dzi­wy głos na pol­skim ryn­ku muzycz­nym – tak oce­nia go kry­tycz­ka muzycz­na, nauczy­ciel­ka śpie­wu Elż­bie­ta Zapen­dow­ska. Jest jak praw­dzi­wy bun­tow­nik, co to rzu­ca się gło­wą naprzód, a dopie­ro potem pod­li­cza bilans zysków i strat. Takie są też jego kon­cer­ty – zero tary­fy ulgo­wej, śpie­wa to, co czu­je i myśli, nawet jeśli taki eks­hi­bi­cjo­nizm spo­ro go kosz­tu­je.

Głów­nym celem prze­glą­du jest pro­mo­wa­nie i roz­po­wszech­nia­nie pio­sen­ki tury­stycz­nej, lite­rac­kiej, poetyc­kiej oraz autor­skiej o wyso­kich walo­rach arty­stycz­nych, jak rów­nież stwa­rza­nie moż­li­wo­ści do twór­czych kon­fron­ta­cji mło­dych talen­tów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting