Rośnie nam nowy, lekkoatletyczny mistrz

Jakub Bujak sko­czył 202 cm i wywal­czył brą­zo­wy medal w sko­ku wzwyż pod­czas lek­ko­atle­tycz­nych mistrzostw Pol­ski U23. Zdo­był też sre­bro w bie­gu na 110 metrów przez płot­ki. Świet­nie zapre­zen­to­wa­ła się rów­nież Ali­cja Siel­ska. Obo­je to uta­len­to­wa­ni zawod­ni­cy tre­ne­ra Andrze­ja Sacz­ki.

Kędzie­rzyn-Koź­le przed laty był praw­dzi­wą kuź­nią lek­ko­atle­tów. Nie­wy­klu­czo­ne, że kędzie­rzy­nia­nie powo­li będą wra­cać do eli­ty tego spor­tu. Z pew­no­ścią jed­ną z nadziei jest uta­len­to­wa­ny bie­gacz i sko­czek wzwyż Jakub Bujak. Na zawo­dach w Bia­łej Pod­la­skiej o ran­dze lek­ko­atle­tycz­nych mistrzostw Pol­ski do lat 23 dwu­krot­nie sta­wał na podium.

Poko­nu­jąc tycz­kę na wyso­ko­ści 202 cen­ty­me­trów pod­opiecz­ny tre­ne­ra Andrze­ja Sacz­ki wywal­czył brą­zo­wy medal w sko­ku wzwyż. Poza swo­ją koron­ną dys­cy­pli­ną wystar­to­wał rów­nież w bie­gu na 110 metrów przez płot­ki. W fina­le z cza­sem 14.26 sekun­dy zdo­był srebr­ny medal. Łącz­nie w prze­cią­gu trzech lat star­tów Jakub Bujak wywal­czył w mistrzo­stwach Pol­ski aż osiem krąż­ków.

Wyso­ką for­mą może się tak­że pochwa­lić kolej­na wycho­wan­ka tre­ne­ra Andrze­ja Sacz­ki. Ali­cja Siel­ska, repre­zen­tu­ją­ca od dwóch mie­się­cy bar­wy Wisły Puła­wy, kil­ka dni temu uzy­ska­ła naj­lep­szy wynik w Pol­sce w bie­gu na 100 metrów przez płot­ki w kate­go­rii U18. Jej rezul­tat, 13.78 sekun­dy, to rów­nież dzie­wią­ty wynik w Euro­pie w tym sezo­nie. Do Ali­cji Siel­skiej w dal­szym cią­gu nale­ży rekord Pol­ski na 80 metrów przez płot­ki mło­dzi­czek uzy­ska­ny w 2018 roku.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting