Movember. Bądź mężczyzną! Zbadaj jądra i prostatę!

Kli­ni­ka Nova jak co roku jest part­ne­rem ogól­no­świa­to­wej akcji Movem­ber, któ­ra zachę­ca do tego, aby zadbać o zdro­wie panów.

Listo­pad jest mie­sią­cem w któ­rym szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca się na pro­fi­lak­ty­kę nowo­two­rów raka pro­sta­ty i raka jąder. W tym cza­sie prze­pro­wa­dza się wie­le akcji pro­fi­lak­tycz­nych. Noszą nazwę „Movem­ber”, co jest zbit­ką angiel­skich słów mousta­che – wąsy i Novem­ber – listo­pad. Wspo­mnia­ne wąsy mają sym­bo­li­zo­wać męskość. Celem akcji jest pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej na temat pro­ble­mów zdro­wot­nych męż­czyzn.

27 listo­pa­da swo­ją akcję pod hasłem „Masz jaja, przyjdź na bada­nia” orga­ni­zu­je Kli­ni­ka Nova z Kędzie­rzy­na-Koź­la.

– W pew­nym momen­cie zorien­to­wa­no się, że mło­dzi męż­czyź­ni tak­że mogą cier­pieć na tak poważ­ne cho­ro­by jak rak jądra – mówi dr Rafał Olej­nik, pre­zes Kli­ni­ki Nova. – Jeśli nie zosta­nie w porę roz­po­zna­ny, to zabi­ja w cią­gu kil­ku mie­się­cy. Tym­cza­sem wie­lu męż­czyzn czu­je się „nie­śmier­tel­nych”. My chce­my zwró­cić im uwa­gę na zagro­że­nia zwią­za­ne z nowo­two­ra­mi i zachę­cić nie tyl­ko do lecze­nia ale przede wszyst­kim pro­fi­lak­ty­ki. Rak pro­sta­ty, ina­czej rak ster­cza lub gru­czo­łu kro­ko­we­go i rak jąder to czę­sto jesz­cze wsty­dli­wy temat.

Jed­ny­mi z głów­nych czyn­ni­ków ryzy­ka zacho­ro­wa­nia są m. in.: dzie­dzicz­ne obcią­że­nia gene­tycz­ne, wyso­kie stę­że­nia andro­ge­nów i testo­ste­ro­nu, die­ta boga­ta w tłusz­cze zwie­rzę­ce. Istot­nym czyn­ni­kiem jest tak­że wiek pacjen­ta. Rak pro­sta­ty rzad­ko jest wykry­wa­ny u męż­czyzn przed 45 rokiem życia, a oko­ło 75% zacho­ro­wań wystę­pu­je po ukoń­cze­niu 65 lat. Z kolei nowo­two­ry jądra są rzad­kim scho­rze­niem wykry­wa­nym naj­czę­ściej wśród mło­dych męż­czyzn (mię­dzy 15. a 40. rokiem życia). W tej gru­pie wie­ko­wej są naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cym nowo­two­rem zło­śli­wym (na tę gru­pę wie­ko­wą przy­pa­da w Pol­sce 75 proc. zacho­ro­wań). Wzrost zacho­ro­wań doty­czy też męż­czyzn pomię­dzy 60. a 70. rokiem życia.

W sobo­tę 27 listo­pa­da w kli­ni­ce Nowej zosta­ną prze­pro­wa­dza­ne bez­płat­ne kon­sul­ta­cje uro­lo­gicz­ne połą­czo­ne z USG. W przy­pad­ku męż­czyzn do 40 roku życia będzie to USG jąder. Nato­miast męż­czyź­ni w wie­ku powy­żej 50-tego roku powin­ni wcze­śniej zro­bić bada­nia PSA z krwi w celu peł­niej­sze­go obra­zu ich sta­nu zdro­wia. Zapi­sy na wizy­tę są reali­zo­wa­ne wyłącz­nie po wcze­śniej­szej reje­stra­cji tele­fo­nicz­nej pod nr. 531 – 675-097, na któ­rej zosta­nie usta­lo­na kon­kret­na godzi­na wizy­ty.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting