Kozielski szpital znów będzie przekształcony w covidowy

Wszyst­kie łóż­ka zosta­ną prze­zna­czo­ne dla pacjen­tów z COVID-19.

Infor­ma­cje o prze­kształ­ce­niu szpi­ta­la krą­ży­ły po Kędzie­rzy­nie-Koź­lu już od ponie­dział­ku. We wto­rek na sesji rady powia­tu potwier­dzo­no, że lecz­ni­ca od począt­ku przy­szłe­go tygo­dnia będzie przyj­mo­wa­ła tyl­ko pacjen­tów zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem. Prze­by­wa­ją­cy tam obec­nie cho­rzy zosta­ną wypi­sa­ni do domów albo prze­wie­zie­ni do innych szpi­ta­li w regio­nie.

To ozna­cza, że miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la stra­cą szyb­ki dostęp do Szpi­tal­ne­go Oddzia­łu Ratun­ko­we­go. Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu we wto­rek poin­for­mo­wa­ło o utwo­rze­niu w budyn­ku porad­ni przy­szpi­tal­nej przy ul. 24 kwiet­nia 7 w Koź­lu ambu­la­to­rium ura­zo­wo-chi­rur­gicz­ne­go.

Pra­cu­je ono w dni robo­cze od godz. 15.00 do 23.00 oraz w sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta od godz. 8.00 do godz. 23.00. Tele­fon do gabi­ne­tu chi­rur­gicz­ne­go 77 40 62 428. Do ambu­la­to­rium moż­na się zgła­szać bez­po­śred­nio w try­bie doraź­nym w poda­nych godzi­nach. Ambu­la­to­rium pra­cu­je rów­no­le­gle ze Szpi­tal­nym Oddzia­łem Ratun­ko­wym. Oso­ba z obra­że­nia­mi lek­ki­mi, któ­ra zgło­si się na SOR będzie kie­ro­wa­na do ambu­la­to­rium.

Decy­zję o prze­kształ­ce­niu szpi­ta­la pod­jął woje­wo­da opol­ski. “Wszyst­kie inne pla­ców­ki w regio­nie już wcze­śniej zosta­ły zobo­wią­za­ne do uru­cho­mie­nia łóżek dla pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem. Nasz szpi­tal jest ostat­ni. Ma to zwią­zek z poważ­ną sytu­acją pan­de­micz­ną na Opolsz­czyź­nie. W prze­li­cze­niu na 100 tys. miesz­kań­ców nasz region jest trze­ci w kra­ju pod wzglę­dem nowych przy­pad­ków — poda­ło sta­ro­stwo w spe­cjal­nym komu­ni­ka­cie.

Pacjen­ci z Koź­la tra­fią do innych pla­có­wek w regio­nie. Pozo­sta­ją oddzia­ły szpi­ta­la w Kędzie­rzy­nie, noc­na i świą­tecz­na opie­ka medycz­na, a tak­że wspo­mnia­ne ambu­la­to­rium ura­zo­wo-chi­rur­gicz­ne.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting