MOSiR czeka na stare zdjęcia Azotoru

Foto­gra­fie posłu­żą do stwo­rze­nia swo­iste­go “wehi­ku­łu cza­su”.

Wie­lu z nas przed laty robi­ło sobie zdję­cia na naj­po­pu­lar­niej­szym miej­skim base­nie. Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji chęt­nie je wyko­rzy­sta do spe­cjal­nej gale­rii.

- Każ­de mia­sto ma swo­ją histo­rię powsta­nia, a co za tym idzie rów­nież ludzi któ­rzy tą histo­rię two­rzy­li — infor­mu­je Anna Prus z MOSiR. — Dla­te­go przy­łącz się do tej wypra­wy w prze­szłość i podziel się z nami swo­ją histo­rią jaką było spę­dza­nie wol­ne­go cza­su w naszym Kom­plek­sie Spor­to­wo-Rekre­acyj­nym “Azo­tor”.
MOSiR ape­lu­je o prze­sła­nie zdję­cia z tego obiek­tu, a z wie­lu foto­gra­fii stwo­rzo­ny zosta­nie swo­isty “wehi­kuł cza­su”.

Zdję­cie wraz z oświad­cze­niem nale­ży prze­słać na sport@mosirkk.pl do dnia 15.06.2020 r.
Oświad­cze­nia do pobra­nia na stro­nie: http://www.mosirkk.pl/aktualnosci/sladami-historii-kadr-z-azotoru

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting