W Kędzierzynie-Koźlu powstaje pierwsza stacja ładowania samochodów elektrycznych

Będzie znaj­do­wa­ła się w pod­ziem­nym par­kin­gu gale­rii Odrzań­skie Ogro­dy.

Samo­cho­dy elek­trycz­ne to wciąż dopie­ro przy­szłość i to nie ta naj­bliż­sza. Na Opolsz­czyź­nie jest obec­nie zale­d­wie kil­ka sta­cji łado­wa­nia, ale eks­per­ci nie mają wąt­pli­wo­ści, że ten kie­ru­nek moto­ry­za­cji będzie się roz­wi­jał.

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu powsta­nie pierw­sza sta­cja łado­wa­nia samo­cho­dów elek­trycz­nych. Będzie znaj­do­wa­ła się w pod­ziem­nym par­kin­gu gale­rii Odrzań­skie Ogro­dy. Trwa­ją ostat­nie pra­ce przy­łą­cze­nio­we sta­cji do sie­ci Tau­ro­nu.

Sta­cja zlo­ka­li­zo­wa­na będzie w par­kin­gu pod­ziem­nym. Moż­na będzie jed­no­cze­śnie łado­wać dwa samo­cho­dy.

Ma moc 22kW, to ozna­cza że w cią­gu godzi­ny jed­no auto powin­no się nała­do­wać na tyle by prze­je­chać 200km, a gdy ładu­ją się dwa samo­cho­dy to każ­dy mniej wię­cej zyska po 100km zasię­gu.

Gene­ral­na Dyrek­cja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad pod­pi­sa­ła umo­wę na dzier­ża­wę tere­nów przy 17 Miej­scach Obsłu­gi Podróż­nych zlo­ka­li­zo­wa­nych przy głów­nych pol­skich auto­stra­dach. Mają tam sta­nąć nowe łado­war­ki samo­cho­dów elek­trycz­nych. Kil­ka z nich będzie znaj­do­wa­ło się na Opolsz­czyź­nie i w woj. ślą­skim.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting