Miasto zapłaciło już 3 mln zł za budowę basenów w Azotach. Nawet jest już dyrektor aquaparku.

Wybra­no też kie­row­ni­ka kom­plek­su „Wod­ne oKKo”, cho­ciaż budo­wa zosta­ła wstrzy­ma­na, o czym infor­mo­wa­li­śmy już tydzień temu.

W ostat­nim wyda­niu 7DNI infor­mo­wa­li­śmy, że fir­ma dzia­ła­ją­ca z upo­waż­nie­nia pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej zło­ży­ła w sta­ro­stwie wnio­sek o uchy­le­nie pozwo­le­nia na budo­wę nowe­go kom­plek­su base­nów w Azo­tach. Wnio­sek został zaak­cep­to­wa­ny i obec­nie na tere­nie Azo­to­ru nie mogą się toczyć żad­ne pra­ce budow­la­ne.
Urząd tłu­ma­czy, że to tyl­ko for­mal­ność i przy­słał nam w tej spra­wie takie oświad­cze­nie z zapew­nie­niem, że base­ny powsta­ną do czerw­ca:

29 grud­nia 2017 roku zosta­ło uchy­lo­ne pozwo­le­nie na budo­wę Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go Cen­trum Aktyw­no­ści „Wod­ne oKKo” w Azo­tach. Wnio­sko­wał o to głów­ny wyko­naw­ca tego zada­nia – fir­ma Erbud, któ­ry odstą­pił od umo­wy z pro­jek­tan­tem, gdyż ten nie wywią­zał się z zawar­tej z nim umo­wy na spo­rzą­dze­nie pro­jek­tów budow­la­ne­go i wyko­naw­cze­go. Teraz wyko­naw­ca spo­rzą­dzi nowy pro­jekt budow­la­ny i na jego pod­sta­wie uzy­ska pozwo­le­nie na budo­wę.
Przy­ję­te roz­wią­za­nie nie zwięk­szy kosz­tów reali­za­cji zada­nia gdyż wyko­na­nie nie­zbęd­nej doku­men­ta­cji było jed­ną z czę­ści umo­wy na budo­wę kom­plek­su base­nów. Nie wpły­nie tak­że na ter­min zakoń­cze­nia prac – obiekt zosta­nie odda­ny do użyt­ku w czerw­cu tego roku”.

War­to w tym miej­scu przy­po­mnieć, że zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej, ten sam wyko­naw­ca miał zakoń­czyć budo­wę do jesie­ni ubie­głe­go roku. Base­nów na razie nie ma, a ich powsta­nie w czerw­co­wym ter­mi­nie jest co naj­mniej pod zna­kiem zapy­ta­nia, gdyż pro­ce­du­ra wyda­nia pozwo­le­nia na budo­wę to nie wnio­sek o urlop na żąda­nie. Wyma­ga szcze­gó­ło­wych ana­liz i zazwy­czaj wie­lu popra­wek, nato­miast sta­ro­stwo ma na decy­zję 65 dni.

Na razie pozwo­le­nia nie ma, jest już za to kie­row­nik nie­ist­nie­ją­ce­go Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go Cen­trum Aktyw­no­ści „Wod­ne oKKo”. Komi­sja pod prze­wod­nic­twem Sabi­ny Nowo­siel­skiej powo­ła­ła na to sta­no­wi­sko Maria­na Bicha.

Co cie­ka­we, jest to oso­ba któ­ra jesz­cze w lip­cu przy­zna­ła otwar­cie, że nie zna się na zarzą­dza­niu takim obiek­ta­mi, jak mają­cy powstać w Azo­tach kom­pleks base­nów.

– Rze­czy­wi­ście nie mam doświad­cze­nia w zarzą­dza­niu czy pro­wa­dze­niu jed­no­stek czy insty­tu­cji zwią­za­nych ze spor­tem – przy­znał latem Marian Bich w roz­mo­wie z por­ta­lem www.ngo.opole.pl
Nie prze­szko­dzi­ło to komi­sji kon­kur­so­wej pod wodzą pre­zy­dent mia­sta spo­rzą­dzić nastę­pu­ją­ce­go uza­sad­nie­nia wybo­ru kie­row­ni­ka „Wod­ne­go oKKa”: „Marian Bich posia­da odpo­wied­nią wie­dzę i umie­jęt­no­ści do pra­cy na sta­no­wi­sku oraz wyka­zał się naj­lep­szą wie­dzą ogól­ną oraz szcze­gó­ło­wą zarów­no w zakre­sie zarzą­dza­nia obiek­tem jak i kwe­stia­mi mar­ke­tin­go­wy­mi. Komi­sja wzię­ła pod uwa­gę przede wszyst­kim doświad­cze­nie i wie­dzę kan­dy­da­ta Maria­na Bicha w zakre­sie tech­nicz­nych aspek­tów uru­cho­mie­nie oraz funk­cjo­no­wa­nia w przy­szło­ści kom­plek­su Wod­ne oKKo”.

Choć sam kom­pleks jest na razie w powi­ja­kach, mia­sto ponio­sło już na jego budo­wę cał­kiem spo­re wydat­ki.

– Cho­dzi o fak­tu­ry na kwo­tę oko­ło trzech milio­nów zło­tych – ujaw­nia Ryszard Masal­ski, prze­wod­ni­czą­cy komi­sji rewi­zyj­nej rady mia­sta. – Fakt ten potwier­dzi­ła mi pani skarb­nik gmi­ny, w naj­bliż­szych dniach mam otrzy­mać do wglą­du fak­tu­ry, wte­dy dowiem się ile dokład­nie i za co zapła­co­no.

REKLAMAOne thought on “Miasto zapłaciło już 3 mln zł za budowę basenów w Azotach. Nawet jest już dyrektor aquaparku.

  1. Andrzej

    czy­li jeśli kie­row­nik został juz wyło­nio­ny rozu­miem że został zatrud­nio­ny. Jakie zada­nia ma w takim razie kie­row­nik w chwi­li kie­dy base­ny nie ist­nie­ją?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting