Tomasz Gdula

Piłkarską rywalizacją uczcili jubileusz firmy

W minio­ną sobo­tę czter­na­ście dru­żyn z Gru­py Azo­ty rywa­li­zo­wa­ło na boiskach w Reń­skiej Wsi w ramach kor­po­ra­cyj­ne­go...

Dynamiczny jazz zabrzmi w nietypowych rytmach

Holen­der­ski zespół jaz­zo­wy „Woj­tek Justy­na Tre­eOh!” 13 lip­ca wystą­pi w Kame­le­on Jazz-Club w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Muzy­ka...

On musi kupić serce, ona walczy z handlem narządami

Nawet jeśli naj­now­szą powieść Gór­nia­ka zaczniesz czy­tać z tęt­nem spo­czyn­ko­wym 62, i tak skoń­czysz z pal­pi­ta­cja­mi....

Miasto się wyludnia. Znów jest nas mniej niż rok temu

Pod koniec minio­ne­go roku Kędzie­rzyn-Koź­le zamiesz­ki­wa­ło zale­d­wie 57.360 osób. Jeste­śmy bli­scy utra­ty sta­tu­su „mia­sta...

Powstanie kolejny terminal w Porcie

Spół­ka inwe­stu­ją­ca w koziel­skim por­cie sta­ra się o pozwo­le­nie na budo­wę kolej­ne­go ter­mi­na­la, któ­ry zna­czą­co...

» Takie odwierty ukazują prawdę – mówi radny Masalski.

Za al. Jana Pawła II urzędnicy powinni trafić do prokuratury

Do takich wnio­sków doszedł zespół kon­tro­l­ny rady mia­sta, bada­ją­cy prze­bieg naj­waż­niej­szej miej­skiej inwe­sty­cji dro­go­wej...

Miasto zapłaciło już 3 mln zł za budowę basenów w Azotach. Nawet jest już dyrektor aquaparku.

Wybra­no też kie­row­ni­ka kom­plek­su „Wod­ne oKKo”, cho­ciaż budo­wa zosta­ła wstrzy­ma­na, o czym infor­mo­wa­li­śmy już tydzień temu....

Nie uwierzycie, jak urząd miasta szasta pieniędzmi podatników!

Po kil­ka kalen­da­rzy na każ­de­go pra­cow­ni­ka urzę­du od pre­zy­den­ta po sprzą­tacz­kę, dzie­siąt­ki tysię­cy na rośli­ny ozdob­ne oraz...

Radni żądają wyjaśnień w sprawie al. Jana Pawła II

Ujaw­nie­nie, że war­stwa asfal­tu jest o 20 pro­cent cień­sza niż zakła­dał pro­jekt wywo­ła­ło lawi­nę pytań do ludzi pre­zy­dent Sabi­ny...

Darmowe rowery będą także w gminie Polska Cerekiew

Wypo­ży­czal­nia jed­no­śla­dów powsta­nie przy wie­lo­funk­cyj­nym ośrod­ku w Zakrzo­wie. Będzie zachę­ca­ła do korzy­sta­nia z nowej...

Protection Plugin made by Web Hosting