Nie uwierzycie, jak urząd miasta szasta pieniędzmi podatników!

Po kil­ka kalen­da­rzy na każ­de­go pra­cow­ni­ka urzę­du od pre­zy­den­ta po sprzą­tacz­kę, dzie­siąt­ki tysię­cy na rośli­ny ozdob­ne oraz luź­ne kon­cep­cje przejść dla pie­szych – oto lista dziw­nych wydat­ków koziel­skie­go magi­stra­tu.

Po tym jak przed tygo­dniem ujaw­ni­li­śmy, że remont sali ślu­bów w koziel­skim Urzę­dzie Sta­nu Cywil­ne­go kosz­to­wał 232,5 tys. zł posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy to jed­no­ra­zo­wy wybryk osób odpo­wie­dzial­nych za wyda­wa­nie publicz­nych pie­nię­dzy, czy eki­pa pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej po pro­stu tak ma. Nie uwie­rzy­cie, na jakie pozy­cje i kwo­ty natra­fi­li­śmy, prze­glą­da­jąc ubie­gło­rocz­ny budżet gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.
W kon­tek­ście naszych usta­leń fakt, że za pro­sty i skrom­ny – przy­naj­mniej patrząc na efekt – remont sali ślu­bów i przy­le­głe­go do niej pomiesz­cze­nia zapła­co­no nie­mal ćwierć milio­na zło­tych wyglą­da wręcz na oszczęd­ność. I to pomi­mo, że „na oko” wszyst­kie pra­ce dało­by się wyko­nać za kil­ka razy mniej­szą kwo­tę.
Dość jed­nak tych wstę­pów i przejdź­my do bul­wer­su­ją­cych kon­kre­tów.

Oświe­tle­nie świą­tecz­ne 2017 – 2018 – 224 tys. zł
Ten wyda­tek co roku poja­wia się w budże­cie mia­sta, ale tym razem kwo­ta musi szo­ko­wać. Dotych­czas za ozdob­ne ilu­mi­na­cje w okre­sie świą­tecz­no-nowo­rocz­nym mia­sto pła­ci­ło kil­ka­krot­nie mniej.
Tym razem kwo­ta jest nie­ba­ga­tel­na, a zamó­wie­nie – podob­nie jak wie­le opi­sa­ne poni­żej – zosta­ło zło­żo­ne bez prze­tar­gu.
Trze­ba przy­znać, że tego­rocz­ne oświe­tle­nie było ład­niej­sze niż w poprzed­nich latach, ale czy to uza­sad­nia wzrost wydat­ków? Szcze­gól­nie, że współ­cze­sne żarów­ki są ener­go­osz­częd­ne, więc nie ma powo­du do dra­stycz­ne­go wzro­stu ceny za tę cie­szą­cą oko miesz­kań­ców usłu­gę.

Ter­mi­na­rze książ­ko­we – 11.495 zł
Jeden taki ter­mi­narz nabyć moż­na już za 7 zł, a to ozna­cza, że urząd mógł ich kupić pra­wie 1500. Mają roz­mach…

Kalen­da­rze ścien­ne – 19.986 zł
Nie­mal 20 tys. zł urząd zapła­cił za kalen­da­rze, a to ozna­cza, że zamó­wio­no tysią­ce. Zwy­kły trój­dziel­ny kalen­darz kupić moż­na za 6 zł, a zatem w kwo­cie prze­zna­czo­nej na ten cel dało­by się nabyć ponad trzy tysią­ce takich kalen­da­rzy (po kil­ka­na­ście sztuk na każ­de­go z ok. 250 pra­cow­ni­ków urzę­du mia­sta, od rezy­den­ta po sprzą­tacz­kę). Kalen­da­rze o for­ma­cie A3, zło­żo­ne z trzy­na­stu stron są do naby­cia od 15 zł, a więc urząd mógł­by ich kupić 1200. Po co, to już słod­ka tajem­ni­ca Sabi­ny Nowo­siel­skiej i jej ludzi. Idź­my jed­nak dalej.

Wyko­na­nie kon­cep­cji przej­ścia pie­szo-rowe­ro­we­go – 43,5 tys. zł
To chy­ba rekord świa­ta, gdyż nie cho­dzi o pro­jekt tech­nicz­ny, uwzględ­nia­ją­cy trud­ne nie­raz uwa­run­ko­wa­nia tere­no­we, ale o zwy­czaj­ną kon­cep­cję, wizję któ­rą póź­niej zawo­do­wy pro­jek­tant i tak będzie musiał zde­rzyć z realia­mi bio­rąc za to kolej­ne tysią­ce zło­tych.

Dosta­wa pra­sy 2017 – 2018 – 20.306 zł.
Wycho­dzi na to, że urząd codzien­nie kupu­je wszyst­kie ogól­no­pol­skie dzien­ni­ki i tygo­dni­ki. Ina­czej takiej kwo­ty spo­żyt­ko­wać się nie da. Pyta­nie tyl­ko po co magi­stra­to­wi aż tak obszer­na pra­sów­ka?

Krów­ki rekla­mo­we – 10.344 zł
Za tę kwo­tę urząd kupił 400 kilo­gra­mów cukier­ków opa­ko­wa­nych w papier­ki z logo Kędzie­rzy­na-Koź­la. Gdy­by mądrze nego­cjo­wa­no cenę, co wyka­za­li­śmy już kil­ka mie­się­cy temu, cukier­ków moż­na było kupić znacz­nie wię­cej, lub wydać na nie zde­cy­do­wa­nie mniej.

Dzier­ża­wa dys­try­bu­to­rów wody – 17 tys. zł
To kwo­ta napraw­dę zna­czą­ca, bio­rąc pod uwa­gę kosz­ty takiej usłu­gi. A jesz­cze bar­dziej, jeśli przy­po­mni­my sobie inten­syw­ną pro­mo­cję zna­ko­mi­tej jako­ści wody dostar­cza­nej przez Miej­skie Wodo­cią­gi i Kana­li­za­cję. Czy nie powin­na ona być dostęp­na do picia w urzę­dzie – taniej niż od zewnętrz­nych dostaw­ców i jed­no­cze­śnie z dużo lep­szym efek­tem pro­mo­cyj­nym?

Urzą­dze­nia do pomia­ru zado­wo­le­nia klien­tów – 13.565 zł
Tyle urząd zapła­cił za to, by każ­da wycho­dzą­ca z nie­go oso­ba mogła wybrać jed­ną z pię­ciu „buziek” – od nabur­mu­szo­nej po uśmiech­nię­tą i oce­nić w ten spo­sób jakość obsłu­gi oraz zała­twie­nia spra­wy.

Wyko­na­nie i utrzy­ma­nie nasa­dzeń w donicz­kach i wie­żach kwia­to­wych – 88 tys. zł
To już stan­dard, że gdy pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska bie­rze się za zaku­py doty­czą­ce roślin ozdob­nych, kwo­ty muszą oszo­ła­miać. Ta jed­na pozy­cja, doty­czą­ca nasa­dzeń w par­ku Pojed­na­nia oraz przy jed­nej z ulic poka­zu­je, że trend wyzna­czo­ny przy obu­dza­niu rośli­na­mi miej­skich rond jest nie­zmien­ny. Przy­po­mnij­my, że na obsa­dze­niu ron­da Wojacz­ka wyda­no nie­mal sto tys. zł, a na ozdo­bie­nie ron­da Soli­dar­no­ści poszło z kasy mia­sta pra­wie 50 tys. zł. Nato­miast opi­sa­ny tu wyda­tek potwier­dza, że urząd na rośli­ny wyda­je pie­nią­dze, któ­re każ­de­mu miło­śni­ko­wi ogrod­nic­twa ozdob­ne­go wystar­czy­ły­by na wie­le lat utrzy­ma­nia duże­go i boga­te­go kwia­to­sta­nu. Trud­no oprzeć się wra­że­niu, że gdy takie wydat­ki reali­zo­wa­ne są z kasy magi­stra­tu, z zasa­dy muszą być wie­le razy wyż­sze, niż gdy­by takie same wydat­ki reali­zo­wał prze­cięt­ny Kowal­ski. Czy takie sza­sta­nie pie­niędz­mi ma uza­sad­nie­nia? Śmie­my wąt­pić.

Sys­tem rowe­rów miej­skich – 149.814 zł
Od czerw­ca do paź­dzier­ni­ka rowe­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wypo­ży­czo­no 5900 razy. Po każ­dej prze­jażdż­ce z kasy mia­sta uby­wa­ło więc 25 zł. To zde­cy­do­wa­nie zbyt wyso­ka cena za pro­mo­wa­nie eko­lo­gicz­ne­go środ­ka trans­por­tu, tym bar­dziej że fir­ma któ­ra z przy­zwo­le­niem władz mia­sta zro­bi­ła tak dosko­na­ły inte­res chcia­ła­by zro­bić jesz­cze lep­szy w przy­szłym roku i ska­so­wać za swe usłu­gi nie 150 tys. zł, lecz kil­ka razy wię­cej.

REKLAMA5 thoughts on “Nie uwierzycie, jak urząd miasta szasta pieniędzmi podatników!

 1. iwa

  a mozna bylo wziasc do pra­cy ludzi z PUP i bylo by o wie­le taniej a i ludzie by sobie tro­che doro­bi­li tam tez sa ludzie z dobrym fachem w reku a nie wyda­wac kupe naszej jak by nie bylo ciez­ko zaro­bio­nej kasy

 2. Patriota

  Ta pani potra­fi wspa­nia­le wyda­wać nasze pie­niąż­ki na bzdur­ne spra­wy i jak sami widzi­my rekla­mo­wać się przed kame­ra­mi!

 3. Marek

  Sza­now­ny Panie Redak­to­rze,
  może czas się obu­dzić, jeste­śmy w 21 wie­ku, nasze mia­sto wresz­cie zaczy­na wyglą­dać jak wie­le nor­mal­nych miast. Kry­ty­ku­je Pan oświe­tle­nie, kwia­ty itp., a za chwi­lę prze­czy­ta­my w Pań­skim tygo­dni­ku jak ponu­rym jest nasze mia­sto. Kalen­da­rze i woda dla pra­cow­ni­ków — dba­łość o pra­cow­ni­ków to w dzi­siej­szych cza­sach nor­mal­na rzecz o któ­rą wszy­scy wal­czy­my, w tym bli­ska Panu par­tia. Są w Kędzie­rzy­nie fir­my, w któ­rych fir­ma dostar­cza regu­lar­nie świe­że owo­ce — i nikt nie wpadł na pomysł, że to dzia­ła­nie na szko­dę wła­ści­cie­la. Wręcz prze­ciw­nie — zado­wo­lo­ny pra­cow­nik to korzyść dla fir­my. A czy się róż­ni pra­cow­nik urzę­du mia­sta od pra­cow­ni­ka fir­my pro­duk­cyj­nej, czy ma inne potrze­by? Może te kalen­da­rze to taka for­ma miłe­go pre­zen­tu dla pra­cow­ni­ków urzę­du? Dostar­cza­nie wody nale­ży do obo­wiąz­ków pra­co­daw­cy. Jestem spo­koj­ny o to, że gdy­by to się nie dzia­ło z wiel­ką rado­ścią napi­sał­by Pan, że pani pre­zy­dent oszczę­dza na pra­cow­ni­kach.
  Panie Redak­to­rze — rolą pra­sy jest oce­na pra­cy poli­ty­ków i urzęd­ni­ków publicz­nych, jed­nak w Pana przy­pad­ku nie trze­ba czy­tać całe­go arty­ku­łu by domy­ślić się, że raz prze­szka­dza­ją Panu kwiat­ki, raz woda, innym razem kalen­da­rze. Zachę­cam do tego, aby kry­ty­kę jaką Pań­stwo kie­ru­je­cie w kie­run­ku pani pre­zy­dent skie­ro­wać do wszyst­kich uczest­ni­ków nasze­go lokal­ne­go życia poli­tycz­ne­go, nie­za­leż­nie od tego czy są z pra­wi­cy, lewi­cy czy z cen­trum.

 4. janusz

  a oświe­tle­nie ale­jek w par­ku? po co to komu o 2.00,jeszcze nie widzia­łem tam spa­ce­ro­wi­czów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting