Miasto już oficjalnie: Kozielski Rynek jest gotowy

Magi­strat poin­for­mo­wał, że pra­ce zwią­za­ne z prze­bu­do­wą pla­cu zosta­ły zakoń­czo­ne.

Pla­nu­jąc wie­czor­ny spa­cer koniecz­nie wybierz­cie się na rynek. Po zmro­ku głów­ny plac Koź­la pre­zen­tu­je się zja­wi­sko­wo” — czy­ta­my na ofi­cjal­nym pro­fi­lu face­bo­oko­wym Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Magi­strat infor­mu­je, że pace remon­to­we już się zakoń­czy­ły. Ale jesz­cze przez jakiś czas potrwa­ją odbio­ry tech­nicz­ne.

Urząd pre­zen­tu­je tak­że zdję­cia Ryn­ku wie­czo­rem. Trze­ba przy­znać, że wyglą­da­ją zja­wi­sko­wo.

Wize­ru­nek Ryn­ku cał­ko­wi­cie się zmie­nił. Przede wszyst­kim przy­jął for­mę otwar­te­go pla­cu. Wcze­śniej zaj­mo­wa­ły go obszer­ne klom­by z pokaź­ny­mi drze­wa­mi igla­sty­mi, któ­re nie­zbyt dobrze kom­po­no­wa­ły się w oto­cze­niu sta­rów­ki. Tak plac zago­spo­da­ro­wa­no po woj­nie. Wcze­śniej na jego środ­ku znaj­do­wał się ratusz.

- Robo­ty były pro­wa­dzo­ne zarów­no pod zie­mią (wymie­nio­na zosta­ła kana­li­za­cja desz­czo­wa oraz przy­łą­cza wodo­cią­go­we w budyn­kach) a tak­że na powierzch­ni – wyja­śnił Piotr Pęka­la z urzę­du mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Budow­lań­cy prze­bu­do­wa­li kana­li­za­cję desz­czo­wą oraz wymie­ni­li przy­łą­cza wodo­cią­go­we w budyn­kach. Zosta­nie rów­nież zamon­to­wa­na nowa ilu­mi­na­cja. Remont prze­szła rów­nież fon­tan­na znaj­du­ją­ca się naprze­ciw­ko głów­nej sie­dzi­by Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej.

Fot: Urząd Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting