Mają “papiery” na bycie wybitnymi chemikami

Roz­strzy­gnię­to kolej­ną edy­cję kon­kur­su “Che­micz­na gło­wa”. Jego głów­nym spon­so­rem jest naj­więk­szy pra­co­daw­ca w regio­nie — Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

Kędzie­rzyn-Koź­le to mia­sto che­mii. Naj­więk­szą fir­mą w powie­cie jest Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., w któ­rej pra­cu­je wie­lu tech­ni­ków i inży­nie­rów che­mii. Od lat wspie­ra ona szkol­nic­two, by już na pozio­mie szkół śred­nich wyła­py­wać naj­zdol­niej­szych uczniów.

Temu wła­śnie ma słu­żyć kon­kurs “Che­micz­na gło­wa”, któ­re­go głów­nym spon­so­rem jest Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

- Sta­ra­my się wspie­rać pro­jek­ty che­micz­ne na każ­dym pozio­mie kształ­ce­nia mając świa­do­mość, że budo­wa­nie pasji do tak trud­ne­go kie­run­ku roz­po­czy­na się w szko­le pod­sta­wo­wej – mówi wice­pre­zes zarzą­du Artur Kamiń­ski. — Mamy nadzie­ję, że wśród uczest­ni­ków kon­kur­su znaj­du­ją się przy­szli che­mi­cy, któ­rzy będą two­rzyć kie­dyś inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty tech­no­lo­gicz­ne. Takich pere­łek szu­ka­my i takie sta­ra­my się wspie­rać.

Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa opol­skie­go. W bie­żą­cym roku udział wzię­ły pla­ców­ki z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, nyskie­go i strze­lec­kie­go. Pomi­mo trwa­ją­cej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa do rywa­li­za­cji sta­nę­ły 3-oso­bo­we zespo­ły uczniow­skie repre­zen­tu­ją­ce dzie­sięć pla­có­wek.

W tym roku, z uwa­gi na obostrze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, zosta­ła zmie­nio­na for­mu­ła kon­kur­su. Nadal skła­dał się on z dwóch eta­pów, przy czym pierw­szy teo­re­tycz­ny etap został prze­pro­wa­dzo­ny w sys­te­mie on-line. Część dru­ga pozo­sta­ła prak­tycz­na i pole­ga­ła na zespo­ło­wym roz­wią­zy­wa­niu zadań w labo­ra­to­rium che­micz­nym w szko­le. W bez­piecz­nej orga­ni­za­cji tej czę­ści kon­kur­so­wej pomo­gła Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

WYNIKI KONKURSU
Nagro­dy gru­po­we wśród szkół:
I miej­sce Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa Nr 19 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu
II miej­sce: Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa Nr 10 w Nysie
III miej­sce: Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa im Mar­ka Pra­we­go w Jemiel­ni­cy
IV miej­sce: Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 9 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu
V miej­sce: Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu
Nagro­dy indy­wi­du­al­ne:
I miej­sce: Jan Przy­stał (PSP nr 10 w Nysie)
II miej­sce: Aga­ta Dłu­gosz (PSP nr 9 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu)
III miej­sce: Julia Donat (PSP im Mar­ka Pra­we­go w Jemiel­ni­cy)
IV miej­sce: Mar­ty­na Sto­la­rek (PSP nr 19 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu)
V miej­sce: Maxi­mi­lian Śni­guc­ki (PSP nr 19 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu)

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting