Powstanie kolejny szpital covidowy | 7DNI Powstanie kolejny szpital covidowy - 7DNI

Powstanie kolejny szpital covidowy

Lecz­ni­ca w Głub­czy­cach zosta­nie w cało­ści prze­zna­czo­na do lecze­nia cho­rych na COVID-19.

Po Koź­lu będzie to dru­gi szpi­tal covi­do­wy w połu­dnio­wej czę­ści woje­wódz­twa opol­skie­go. Po co aż dwie takie pla­ców­ki koło sie­bie? Oka­zu­je się, że ta w Głub­czy­cach zosta­je prze­kształ­co­na z myślą o pacjen­tach z woj. ślą­skie­go. Sytu­acja epi­de­micz­na jest tam obec­nie bar­dzo zła. Zaję­tych jest tam ponad 80 pro­cent łóżek covdo­wych i 90 pro­cent respi­ra­to­ro­wych. Na Opolsz­czyź­nie odse­tek ten kształ­tu­je się kolej­no na pozio­mie 60 i 50 pro­cent.

W sumie w Głub­czy­cach będzie 110 łóżek covi­do­wych. Decy­zja woje­wo­dy o prze­kształ­ce­niu szpi­ta­la wej­dzie w życie w sobo­tę. Prze­wo­że­ni będą tam głów­nie pacjen­ci z woj. ślą­skie­go.

Nadal głów­ny cię­żar wal­ki z pan­de­mią w regio­nie brał będzie na sie­bie szpi­tal covi­do­wy w Koź­lu. W szpi­ta­lu w Koź­lu prze­by­wa 154 pacjen­tów z potwier­dzo­nym zaka­że­niem, w tym 9 pacjen­tów prze­by­wa­ją­cych na Oddzia­le Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej. W pla­ców­ce jest dwo­je dzie­ci. W naszym powie­cie mamy dziś 89 nowych przy­pad­ków zaka­że­nia. Minio­nej doby nie odno­to­wa­no zgo­nów. 1524 oso­by obję­te są w powie­cie kwa­ran­tan­ną, w cią­gu doby wyko­na­no 245 testów.

Na Opolsz­czyź­nie mamy dziś 694 nowe zaka­że­nia, w kra­ju odno­to­wa­no w pią­tek 35 143 przy­pad­ki zakażenia.Z powo­du COVID19 zmar­ło 125 osób, nato­miast z powo­du współ­ist­nie­nia COVID-19 z inny­mi scho­rze­nia­mi zmar­ło 318 osób.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting