Spór o przyszłość szpitala powiatowego w Koźlu | 7DNI Spór o przyszłość szpitala powiatowego w Koźlu - 7DNI

Spór o przyszłość szpitala powiatowego w Koźlu

Sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj w ostrych sło­wach skry­ty­ko­wa­ła rzą­do­we pla­ny upań­stwo­wie­nia lecz­nic pod­le­głych pod samo­rzą­dy. Wywo­ła­ło to reak­cję miej­sco­wych rad­nych PiS.

Koziel­ski szpi­tal jest jed­nym z kil­ku­set, któ­re pod­le­ga­ją pod powia­ty. Zda­niem wie­lu eks­per­tów służ­by zdro­wia, taki model zarzą­dza­nia spraw­dził się w ostat­nich latach. Rząd poważ­nie myśli jed­nak o prze­ję­ciu tych pla­có­wek i prze­ka­za­nie ich mini­ster­stwu zdro­wia.

Pla­ny te ostro skry­ty­ko­wa­ła sta­ro­sta kędzie­rzyń­sko-koziel­ska Mał­go­rza­ta Tudaj.

- Pamię­ta­my cza­sy, gdy szpi­ta­le były cen­tral­nie zarzą­dza­nie i nie chce­my tego powta­rzać. Myślę, że nie ma lep­szej for­my zarzą­dza­nia ani­że­li samo­rząd, któ­ry jest bli­żej miesz­kań­ca, pacjen­ta i peten­ta. To jest pod­sta­wa — powie­dzia­ła Mał­go­rza­ta Tudaj.

Argu­men­to­wa­ła, że w ostat­nich latach wie­le szpi­ta­li powia­to­wych, w tym ten koziel­ski, zain­we­sto­wa­ły ogrom­ne środ­ki na apa­ra­tu­rę medycz­ną, moder­ni­za­cję, roz­bu­do­wę.

Na sło­wa sta­ro­sty Tudaj zare­ago­wa­li rad­ni Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Napi­sa­li w spe­cjal­nym oświad­cze­niu, że są zdzi­wie­ni, iż “wyso­ki ran­gą urzęd­nik samo­rzą­do­wy pod­da­je bez­re­flek­syj­nej kry­ty­ce pro­po­zy­cje i zamie­rze­nia rzą­du RP oraz mini­stra zdro­wia, któ­re mają na celu popra­wę obec­ne­go sta­nu rze­czy.”

Prze­ko­nu­ją, że to m,in. dzię­ki sta­ra­niom obec­ne­go rzą­du PiS szpi­tal w Koź­lu jest obec­nie w tak dobrej sytu­acji finan­so­wej i sprzę­to­wej. “. Mimo zna­czą­cej pomo­cy pań­stwa są w Pol­sce szpi­ta­le, któ­rych nie­udol­ne zarzą­dza­nie przez lokal­ne samo­rzą­dy powo­du­je cią­głe, rosną­ce stra­ty i zadłu­że­nia tych jed­no­stek. Z jed­nej stro­ny powo­du­je to zaku­sy pod­mio­tów pry­wat­nych na ich prze­ję­cie, z dru­giej wyma­ga sku­tecz­nej inter­wen­cji Mini­stra Zdro­wia, co mając na uwa­dze czy­ni obec­ny Rząd RP” — piszą rad­ni PiS.

Przy­po­mnij­my, 23 grud­nia 2020 r. zosta­ło wyda­ne zarzą­dze­nie mini­stra zdro­wia w spra­wie utwo­rze­nia zespo­łu do spraw przy­go­to­wa­nia roz­wią­zań legi­sla­cyj­nych doty­czą­cych restruk­tu­ry­za­cji pod­mio­tów lecz­ni­czych wyko­nu­ją­cych dzia­łal­ność lecz­ni­czą w rodza­ju świad­cze­nia szpi­tal­ne.

Zespół ma opra­co­wać zało­że­nia roz­wią­zań doty­czą­cych m.in. restruk­tu­ry­za­cji publicz­nych szpi­ta­li, zmian wła­ści­ciel­skich i zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści i jako­ści pro­ce­sów zarząd­czych i nad­zor­czych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting