Znaczne podwyżki diet dla radnych i pensji starosty przegłosowane

Die­ty rad­nych zwięk­szą się o ponad 80 proc. Moc­no, bo tak­że o 80 proc. wzro­śnie tak­że pen­sja sta­ro­sty Paw­ła Maseł­ki.

Na ostat­niej sesji Rady Powia­tu Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go gło­so­wa­no uchwa­ły o nowych staw­kach diet dla rad­nych i pen­sji sta­ro­sty Paw­ła Maseł­ki. To efekt roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie wyna­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków samo­rzą­do­wych, któ­re pod­no­si mini­mal­ne staw­ki w związ­ku z pod­wyż­ką pła­cy mini­mal­nej. Roz­po­rzą­dze­nie przede wszyst­kim zwięk­sza gór­ne limi­ty wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­ków samo­rzą­do­wych zatrud­nia­nych na pod­sta­wie wybo­ru.

I tak sta­ro­sta Paweł Maseł­ko zamiast 10 tys. 380 zło­tych brut­to będzie teraz zara­biał ponad 18 tys. zło­tych brut­to. Z kolei die­ty sze­re­go­wych rad­nych wzro­sną o ponad 80 pro­cent i wynio­są od 2400 do 3400 zło­tych w zależ­no­ści od funk­cji. Naj­wię­cej otrzy­ma prze­wod­ni­czą­ca rady, a naj­mniej sze­re­go­wy rad­ny.

Pod­wyż­ki dla rad­nych będą obo­wią­zy­wać od 1 listo­pa­da, nato­miast zwięk­szo­ne wyna­gro­dze­nie dla sta­ro­sty będzie od 1 sierp­nia. W związ­ku z tym sta­ro­sta otrzy­ma wyrów­na­nie w wyso­ko­ści oko­ło 32.000 zł brut­to za okres sier­pień-listo­pad.

Pod­wyż­ka dla sta­ro­sty zosta­ła prze­gło­so­wa­na jed­no­myśl­nie, z kolei w przy­pad­ku pod­nie­sie­nia diet pię­ciu rad­nych wstrzy­ma­ło się.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting