Kozielska pediatria szykuje się na przyjęcie większej ilości dzieci z Covid-19

Od ponie­dział­ku lecze­ni będą tutaj tyl­ko mali pacjen­ci zaka­że­ni koro­na­wi­ru­sem. Pozo­sta­łe dzie­ci zosta­ły prze­wie­zio­ne do innych pla­có­wek albo wypi­sa­ne do domów.

Koziel­ska pedia­tria dzia­ła­ła w ostat­nim cza­sie w for­mu­le hybry­do­wej. W ponie­dzia­łek, 13 grud­nia, SP ZOZ i kędzie­rzyń­skie sta­ro­stwo poin­for­mo­wa­ły jed­nak o prze­kształ­ce­niu pla­ców­ki w covi­do­wą.

- Nasz oddział dzie­cię­cy od dziś tyl­ko dla małych pacjen­tów z COVID-19. Tak zde­cy­do­wał woje­wo­da. Pacjen­tów roz­dy­spo­no­wa­no do innych pla­có­wek lub wypi­sa­no do domu — prze­ka­zał Adam Lisz­ka, rzecz­nik szpi­ta­la.

Jak pod­kre­śla sta­ro­stwo, każ­dy z przy­pad­ków był kon­sul­to­wa­ny medycz­nie w poro­zu­mie­niu z opie­ku­na­mi. Obec­nie na pedia­trii w Koź­lu prze­by­wa 9 dzie­ci zain­fe­ko­wa­nych koro­na­wi­ru­sem, ale sytu­acja jest dyna­micz­na.

Decy­zję woje­wo­dy opol­skie­go o koniecz­no­ści przy­go­to­wa­nia od ponie­dział­ku dodat­ko­wych pię­ciu łóżek dla małych pacjen­tów zain­fe­ko­wa­nych koro­na­wi­ru­sem SARS-CoV-2 dyrek­cja SP ZOZ pozna­ła już w pią­tek.

- Łącz­na licz­ba łóżek ma zatem objąć 15 miejsc — doda­je Adam Lisz­ka.

Dotąd dla pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem było prze­zna­czo­ne 10 miejsc, któ­re obej­mo­wa­ły całe pię­tro budyn­ku Oddzia­łu Dzie­cię­ce­go. Pozo­sta­łe 10 miejsc było w dys­po­zy­cji dla dzie­ci nie zaka­żo­nych.

- Dzie­ci, któ­re mają inne scho­rze­nia niż COVID-19 tra­fia­ją do innych szpi­ta­li. Takim szpi­ta­lem na pew­no jest Oddział Dzie­cię­cy szpi­ta­la w Strzel­cach Opol­skich, tam dyrek­cja szpi­ta­la jest poin­for­mo­wa­na o tym by te przy­ję­cia reali­zo­wać z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Nie mniej jed­nak nie ma rejo­ni­za­cji i dzie­ci z pew­no­ścią będą tra­fiać tak­że to innych lokal­nych szpi­ta­li — mówi dyrek­tor naczel­ny SP ZOZ Jaro­sław Koń­czy­ło.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting