Grupa Azoty ZAK sfinansowała nagrodę dla najlepszego technika

W Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odby­ło się wrę­cze­nie Nagro­dy im. Maria­na Gór­ne­go, przy­zna­wa­nej oso­bom wyróż­nia­ją­cym się w zakre­sie nauk tech­nicz­nych. Tego­rocz­nym lau­re­atem został Damian Gnie­lin­ski, uczeń IV kla­sy o pro­fi­lu tech­nik urzą­dzeń i sys­te­mów ener­ge­ty­ki odna­wial­nej. Nagro­dę od 2014 r. finan­su­je Gru­pa Azo­ty ZAK.

Damian Gnie­lin­ski to uczest­nik wie­lu kon­kur­sów przed­mio­to­wych, w tym o zasię­gu ogól­no­pol­skim. W tym roku zwy­cię­żył m.in. w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Wie­dzy o Ener­ge­ty­ce, dzię­ki cze­mu zdo­był indeks na Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską. Jego zain­te­re­so­wa­nia nauko­we doty­czą głów­nie ener­gii odna­wial­nej. – Sta­ram się kształ­cić i nie­ustan­nie roz­wi­jać w tym zakre­sie, ponie­waż uwa­żam, że to przy­szło­ścio­wy kie­ru­nek – pod­kre­śla Damian Gnie­lin­ski.

We wrę­cze­niu Nagro­dy im. Maria­na Gór­ne­go wziął udział pre­zes Gru­py Azo­ty ZAK Paweł Stań­czyk, któ­ry pogra­tu­lo­wał zarów­no lau­re­ato­wi, jak i kadrze nauczy­ciel­skiej.

–Pro­szę przy­jąć wyra­zy uzna­nia za two­rze­nie opty­mal­nych warun­ków do kształ­ce­nia mło­dych talen­tów. Dzi­siej­sze­mu lau­re­ato­wi gra­tu­lu­ję osią­gnięć w dzie­dzi­nie tech­ni­ki, wyso­kich ocen oraz wspa­nia­łych wyni­ków uzy­ski­wa­nych na olim­pia­dach. Wszyst­kim uczniom życzę suk­ce­sów nauko­wych, a przede wszyst­kim tego, by świat nie miał gra­nic dla was i waszych przy­szłych doko­nań– zwra­cał się do zgro­ma­dzo­nych Paweł Stań­czyk.

Nagro­dę im. Maria­na Gór­ne­go przy­zna­je kapi­tu­ła zło­żo­na z przed­sta­wi­cie­li ZSTiO oraz Sto­wa­rzy­sze­nia Inży­nie­rów i Tech­ni­ków Prze­my­słu Che­micz­ne­go. Zasia­da w niej tak­że Bar­ba­ra Sze­re­me­ta, cór­ka Maria­na Gór­ne­go.

Marian Gór­ny był wie­lo­let­nim pra­cow­ni­kiem Gru­py Azo­ty ZAK, któ­ry przed śmier­cią wyra­ził wolę, by uczest­ni­cy jego ostat­nie­go poże­gna­nia, zamiast kwia­tów, ufun­do­wa­li nagro­dę dla uzdol­nio­nych uczniów. Wolę wybit­ne­go inży­nie­ra od 2010 r. kon­ty­nu­uje kędzie­rzyń­sko-koziel­ski oddział SITP­Chem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting