Konkurs Chemiczna Głowa rozstrzygnięty

Na naj­wyż­szym stop­niu podium sta­nął Marek Micha­lik uczeń Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, tuż za nim upla­so­wa­li się: Adam Kan­cy ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Rudziń­cu i Piotr Cichoń z Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 19 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej pierw­sze miej­sce rów­nież nale­ża­ło do uczniów z kędzie­rzyń­sko -koziel­skiej „szóst­ki”. W skład zwy­cię­skiej dru­ży­ny weszli: Marek Micha­lik, Nata­lia Szy­mań­ska i Bar­tosz Koto­wicz.

Kon­kurs odbył się we wto­rek 13 mar­ca w Zespo­le Szkół nr 3 im. Miko­ła­ja Reja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu (Sła­wię­ci­ce). W tym roku w rywa­li­za­cji wzię­ło udział 17 dru­żyn.

-Popa­trz­cie jak przy­bie­ra na sile moty­wa­cja do tego by być che­mi­kiem, bra­ku­je che­mi­ków i to jest Wasza przy­szłość – mówił wice­sta­ro­sta Józef Gisman. — Każ­dy kto zdo­bę­dzie dobre wykształ­ce­nie znaj­dzie miej­sce pra­cy – dodał.

Kon­kurs skła­dał się z dwóch eta­pów. W pierw­szej czę­ści ucznio­wie indy­wi­du­al­nie roz­wią­zy­wa­li test spraw­dza­ją­cy ich wie­dzę teo­re­tycz­ną, w dru­giej pra­co­wa­li zespo­ło­wo wyko­nu­jąc zada­nia labo­ra­to­ryj­ne. Każ­dą dru­ży­nę wyde­le­go­wa­ną przez szko­łę wspie­ra­ła 5-oso­bo­wa gru­pa kibi­ców, dla któ­rych rów­nież przy­go­to­wa­no zada­nia kon­kur­so­we i nagro­dy.

Wyjąt­ko­wym wyda­rze­niem tego dnia było pod­pi­sa­nie umo­wy part­ner­skiej mię­dzy Zespo­łem Szkół nr 3 im. Miko­ła­ja Reja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu a Szko­łą Pod­sta­wo­wą nr 6 im. Marii Skło­dow­skiej-Curie w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

- Jeste­śmy pre­kur­so­ra­mi w naszym powie­cie pod­pi­su­jąc umo­wę mię­dzy szko­łą pod­sta­wo­wą a ponad­gim­na­zjal­ną — mówi­ła Mał­go­rza­ta Nowac­ka Dyrek­tor Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu — Patron naszej szko­ły Maria Skło­dow­ska-Curie i nasze mia­sto, w któ­rym głów­ną gałę­zią prze­my­słu jest che­mia, zobo­wią­zu­ją nas do tego by tą gałąź wie­dzy roz­wi­jać – doda­ła.

Spon­so­ra­mi kon­kur­su byli: Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., Sta­ro­sta Powia­tu Kędzie­rzyń­sko – Koziel­skie­go, Pre­zy­dent Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le, Petro­che­mia Bla­chow­nia, Flu­oro­che­mi­ka Poland sp. zo.o. oddział Kędzie­rzyn-Koź­le oraz Sile­kol Sp. z o.o.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting