Straż graniczna złapała Ukraińca nielegalnie pracującego na budowie w Kędzierzynie-Koźlu

Fir­mie gro­zi teraz kara do 30 tysię­cy zło­tych.

Oby­wa­tel Ukra­iny został zatrzy­ma­ny 12 mar­ca w następ­stwie kon­tro­li legal­no­ści zatrud­nie­nia cudzo­ziem­ców prze­pro­wa­dzo­nej na Opolsz­czyź­nie. Męż­czy­zna zatrud­nio­ny był przy mon­ta­żu kon­struk­cji budow­la­nych w jed­nej z firm w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim.

- Wyko­nu­jąc te czyn­no­ści nie posia­dał wyma­ga­ne­go prze­pi­sa­mi zezwo­le­nia na pra­cę ani oświad­cze­nia o powie­rze­niu wyko­ny­wa­nia pra­cy — infor­mu­je major Kata­rzy­na Wal­czak ze Ślą­skie­go Oddzia­łu Stra­ży Gra­nicz­nej.

Pod­ję­te przez Straż Gra­nicz­ną dzia­ła­nia zakoń­czy­ły się wyda­niem decy­zji zobo­wią­zu­ją­cej cudzo­ziem­ca do powro­tu. Otrzy­mał on rów­nież man­dat kar­ny w wyso­ko­ści tysią­ca zło­tych. Wła­ści­cie­lo­wi fir­my gro­zi grzyw­na nawet w wyso­ko­ści 30 tysię­cy zło­tych. Pra­co­daw­ca powie­rza­jąc nie­le­gal­nie pra­cę oby­wa­te­lo­wi Ukra­iny naru­szył prze­pi­sy usta­wy o pro­mo­cji zatrud­nie­nia i insty­tu­cjach ryn­ku pra­cy.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting